Lokalna samouprava

ZIP centar i Grad Pirot raspisali javni poziv za obuke za deficitarna zanimanja

ZIP Centar za mlade i Grad Pirot raspisali su javni poziv za sprovođenje obuka za deficitarna zanimanja. Poziv je namenjen poslodavcima koji imaju potrebu za zaposlenima deficitarnih zanimanja i imaju mogućnosti da sprovedu obuku. Ukupno je za ove namenje predviđeno 1.5 miliona dinara, javni poziv je raspisan 19. maja i trajaće do kraja godine, odnosno do utroška sredstava. Komisija će zasedati jednom mesečno, po potrebi i češće,  kako bi analizirala sve pristigle prijave. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

 

 

page1image53472848 page1image53470768

На основу члана 59.Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,113/17- др.закон и 113/17 i 49/21), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Пирота за период 2021. до 2023. године, усвојеним на седници Скупштине Града Пирота дана 23.04.2021.године, Споразума о међусобној сарадњи на реализацији обука за дефицитарна занимања на тржишту рада – обуке на радном месту за 2022. годину, закљученим између Града Пирота и ЗИП центра за младе-бизнис инкубатора д.о.о. Пирот, дана 09.05.2022. године

ЗИП ЦЕНТАР ЗА МЛАДЕ-БИЗНИС ИНКУБАТОР ДОО У САРАДЊИ СА ГРАДОМ ПИРОТОМ Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ОБУКЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА – ОБУКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ У 2022. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Основна сврха Позива за послодавце, који се финансира у 2022. години из буџета града Пирота, је да обезбеди техничку и финансијску помоћ послодавцима који имају потребу за квалификованом радном снагом, кроз обезбеђивање могућности за похађање обука на радном месту, нарочито лицима који се се суочавају са тешкоћама на тржишту рада.

Овај Позив намењен је сваком послодавцу са територије града Пирота који може обезбедити пристојне услове за обучавање и рад, како би се креирале шансе за одрживо запослење.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Послодавци који желе да се пријаве потребно је да задовољавају следеће административне критеријуме:

 • да су регистровани као правна лица или предузетници који активно обављају привредну активност за коју су регистровани (без обзира да ли припадају јавном или приватном сектору);
 • да су били регистровани најмање 12 месеца пре датума пријављивања;
 • да у последњих шест месеци нису били дуже од 30 дана непрекидно евидентираниу регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да имају најмање 1 запосленог са пуним радним временом у тренуткупријављивања на позив, а уколико се на позив пријављује предузетник нијепотребно имати додатно једног запосленог радника;
 • да се не баве активностима у вези са играма на срећу, производњом и прометоморужја и/или подршком политичких активности.
  Поред тога, послодавци који желе да се пријаве је потребно да:
 • имају исказану потребу за новим радницима;
 • имају могућност да обезбеде обуку на радном месту у својим просторијама(просторне и људске капацитете);
 • издвоје време и осигурају присутност својих искусних радника у сврху израдепрограма обуке – курикулума;
 • именују компетентне менторе у компанији и да издвоје довољно времена за обукументора.КОРИСТИ ЗА ОДАБРАНЕ ПОСЛОДАВЦЕ
 • Бесплатна стручна подршка у проналажењу и предселекцији одговарајућих полазника обуке у оквиру групе потенцијалних кандидата;
 • Бесплатна обука инструктора у компанији (ментора);
 • Бесплатна стручна подршка у развоју програма обуке – курикулума;
 • Накнада дела трошкова програма обуке, као што су трошкови администрације,зарада /накнада зараде полазника обуке, заштитне одеће, додатне заштитне опреме и осталих обавезних мера заштите у вези са вирусом КОВИД-19, ангажовања ментора, материјала за практични део обуке, и (где постоји потреба) улазног санитарног прегледа и додатног осигурања полазника.ЗАХТЕВИ ЗА ОДАБРАНЕ ПОСЛОДАВЦЕ
 • Да изврше финалну селекцију полазника обуке, на основу предселекције коју изврши ЗИП центар;
 • Да обезбеде суфинансирање у прописаном износу;
 • Да координарају и спроводе програм обуке на радном месту у својим просторијамау складу са одобреним курикулумом;
 • Да склопе и примењују уговоре са полазницима за време трајања програма обуке(са припадајућим порезима и доприносима) у складу са свим важећим законским одредбама и прописима који се тичу рада,запошљавања и безбедности и здравља на раду, као и свим другим прописима који се односе на одређена занимања и/или

категорије полазника обуке, уз напомену да није прихватљиво ангажовање

полазника обуке посредством агенција за привремено запошљавање;

 • Да обезбеде редовну месечну исплату зарада / накнада зарада полазницима обукепреко њихових банковних рачуна;
 • Да изврше одговарајућу замену кандидата уколико, из било ког разлога, кандидаткоји је почео са обуком, није у могућности да је настави или не испуњава задате услове и захтеве послодавца, а све у првом месецу трајања обуке. Уколико је обука у другом месецу реализације није потребно извршити замену кандидата, али ће се износ подршке послодавцу умањити сразмено промени;
 • Да обезбеде услове за спровођење финалне процене стечених компетенција полазника обуке;
 • Да понуде запослење свим полазницима обуке који задовољавају критеријуме послодавца;
 • Да редовно извештавају и благовремено информишу о свим променама од значаја за спровођење пројекта и достављају информације потребне за праћење и евалуацију програма обуке.БУЏЕТ ПРОГРАМА И ПРАВИЛА СУФИНАНСИРАЊАУкупан износ средстава опредељених за овај Позив је 1.500.000.000 РСД.

  Кофинансирање од стране послодавца је обавезно а износи минимум 15.000,00 РСД по полазнику.

  Вредност програма обуке за сваког послодавца биће представљена у заједнички финансираном програмском буџету који ће обухватати следеће делове:

  Део А:

  → Зараде/накнаде за полазнике обука за време трајања програма обуке у минималном бруто износу од 30.000 РСД месечно по особи (трајање обуке је два месеца )- финансира Град;

  → (према потреби) Улазни санитарни санитарни преглед преглед за полазнике обука- допринос компаније;

  → (према потреби) Додатно осигурање полазника обуке- допринос компаније; Допринос компаније мора бити минимум 15.000,00 рсд по полазнику у Делу А буџета Део Б

  → Допринос реализацији програма обуке по полазнику 20.000,00 рсд – финансира Град Пирот

page3image63542528

Како би стекао право да прими допринос по полазнику послодавац треба да обезбеди следеће услове у току имплементације програма:

 • заштитна опрема у довољној количини и/или одговарајућа униформа за полазнике за време трајања програма обуке;
 • потребна опрема и материјал за обуку;
 • енергија, машински радни часови, алати у складу са одобреним програмом обуке;
 • ангажовани ментори у компанији за рад са полазницима;
 • обезбеђени одговарајући услови обуке у просторијама послодавца у складу сапрописима који се односе на безбедност и здравље на раду.ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 • Уколико одабрани послодавац у току реализације обуке одустане од даљег спровођења програма, извршиће се умањење износа подршке послодавцу сразмерно времену трајања обуке. Уколико након тога расположива средства то дозвољавају могуће је укључити у програм новог послодвца.
 • Уколико је послодавац већ учествовао у претходном програму Обука на радном месту може да се пријави и на овај поив уколико је запослио минимум 50 % кандидата који су били на обуци у тој компанији.ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊАОбавезна докуметација за пријаву на конкурс:
 • Пријавни образац
 • Фотографије радних места
 • Радна биографију ментора
 • Извод из Кросо базе или одговарајући документ који доказује број запослених-доказ о броју запослених радникаДокументација за пријаву на конкурс подноси се лично у Зип центру –бизнис инкубатору доо на адреси Таковска 24, Анекс спортске дворане Кеј –први спрат, непосредно или путем поште или на маил [email protected]

  РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

  Овај Позив за послодавце биће отворен до утрошка средстава, почев од 19.05.2022. год., а најкасније до 31.12.2022. год.

  Комисија ће заседати минимум једном месечно, а по потреби и чешће.

  ЕВАЛУАЦИЈА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА

  За потребе евалиације пријава биће формирана комисија од 3 члана и то 2 представника ЗИП центра и 1 представник Града Пирота (КЛЕР).

page4image63466176

Комисија ће доносити одлуку на основу сагледавања следећих критеријума: 1. Административна провера испуњености услова
2. Процена квалитета пријава на основу:

 • уочених услови рада;
 • могућности инклузије;
 • могућност запошљавања након обуке;
 • потенцијала сектора за раст;
 • усклађености са правцима развоја Града;
 • свеопштег утиска.Одлука о избору компанија ће бити донета најкасније 10 дана од заседања комисија Прилог 1: Пријавни образац

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker