Lokalna samouprava

OBAVEŠTENJE: Besplatna pravna pomoć za izbegla i raseljena lica o postupku registracije nepokretnosti

Odeljenje za vanprivredne delatnosti Gradske uprave Pirot – Odsek za izbeglice i raseljena lica  obaveštava građane  i pravna lica da su na delu područja Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katasterskog premera. Cilj projekta je zamena starih zemljišnih knjiga,  objedinjavanje i uspostavljanje jedinstvene evidencije o nepokretnostima s kojim mnoga izbegla lica nisu upoznata.

opstina pirot

Kako bi lica izbegla iz Federacije Bosne i Hercegovine bili upućena u svoja prava u postupku registracije nepokretnosti u tom entitetu, Vlada Republike Srpske donela je odluku kojom je formirano šest kancelarija za pružanje besplatne pravne pomoći. Kancelarije su uspostavljene u okviru Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIP-a) i to u sledećim gradovima: Banja Luci, Mrkonjić Gradu, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Opštini Nevesinje. Takođe je formirana i kancelarija u Novom Sadu, u bulevaru Kralja Aleksandra broj 14, (tel:021/382-1157) Beogradu, ul. Gavrila Principa 13 (tel: 064/5145877).

Postupak za prijavu prava na nekretninama je sledeći:

Opštinski sudovi preko svojih Zemljišno-knjižnih kancelarija objavljuju informacije o usklađivanju u „Službenom Glasniku Bosne i Hercegovine“ „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini u kojima pozivaju vlasnike koji imaju nepokretnosti u određenim katastarskim opštinama da prijave svoja prava na nepokretnostima u roku od 60 dana. Lica koja nisu imala saznanja o najavi postupka uspostavljanja zemljišnih knjiga po novom premeru, imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, da prijave svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nepokretnostima.

U zemljišnu knjigu upisuju se sledeća prava:

1) vlasništvo, suvlasništvo i zajedničko vlasništvo, 2) hipoteka i zemljišni dug, 3) sudsko založno pravo, 4) pravo dugoročnog najma i zakupa, pravo preče kupovine i pravo otkupa, 5) stvarne služnosti, 6) plodouživanje, 7) stvarni tereti, 8) prava korištenja.

Lice koje podnosi prijavu kojom prijavljuje prava na svoje nekretnine, u prijavi treba da navede broj katastarske parcele ili više katastarskih parcela i naziv katastarske opštine za koju je objavljen javni oglas za prijavu prava na nekretnine. Link sa sajta Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gde je objavljen Javni poziv glasi: https://www.fgu.com.ba/bs/novosti-pregled/javni-poziv-sistematska-zamjena-uspostava-zemljisne-knjige-po-podacima-novog-katastarskog-premjera.html. Treba navesti svoju tačnu adresu i broj telefona na koju ga mogu pozvati iz zemljišno-knjižne kancelarije.U prilogu prijave treba da dostavi overene kopije dokumenata kojima dokazuje vlasništvo i druga prava na nekretninama.

Između ostalog, mogu se upotrebiti sledeći dokazi:

 1. Prepis posedovnog lista (ne stariji od 6 meseci),
 2. Kopija katastarskog plana,
 3. Elaborat novog premera,
 4. Podaci iz zemljišne knjige,
 5. Sudske odluke i odluke drugih organa o pravima na nekretninama;
 6. Ugovor o kupoprodaji,
 7. Ugovor o poklonu,
 8. Ugovor o deobi,
 9. Ugovor o zameni,
 10. Ugovor o doživotnom izdržavanju,
 11. Rešenje o nasleđivanju,
 12. Odluka Komisije za imovinske zahteve izbeglica i raseljenih osoba (CRPC).

Postupak prijave prava na nekretnine tokom javnog poziva je besplatan, dok u pojedinačnim slučajevima  upis u nove zemljišne knjige iznosi minimalno 600KM. Zainteresovanim licima pregled katastarskih podataka dostupan je na sajtu www.katastar.ba, a na sajtu www.e-grunt.ba  moguć je uvid u zemljišno-knjižne podatke na osnovu broja parcele i broja zemljišno-knjižnog uloška.

Sva zainteresovana lica mogu se javiti lično ili telefonom zemljišno –knjižnim kancelarijama opštinskih sudova u Federaciji BiH, ili u Gradskoj upravi Pirot, u kancelariji broj 3, ili na telefon 010/305-503.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker