Lokalna samouprava

Konkurs za priznanja prosvetarima “Sveti Sava”

Сходно Одлуци Скупштине града Пирота о признањима за постигнуте резултате из области образовања, Комисија за доделу признања ,,Свети Сава, даје следеће

 

 

 

О  Б А  В  Е Ш  Т  Е Њ  Е

 

 

 

Овом Одлуком утврђује се врста, услови и начин додељивања признања ,,Свети Саваза 2018. годину, за резултате постигнуте у васпитнообразовном раду у предшколском,основномисредњем образовању на територији ГрадаПирота. Награда се додељује у виду признања:

 

,,Свети Саваса златником

 

                                                      ,,Свети Саваса сребрењаком

 

Диплома

 

 

Предлог за доделу признања могу да поднесу предшколска установа, школе и струковна удружења просветних радника. Предлози се подносе у писменој форми иузсвеобухватно образложењеиовереним прилозима о постигнутим резултатима, ау складу са Правилником о мерилима вредновања ирангирања постигнућазапослених у предшколском, основном и средњем образовању, као и са назнаком за врсту признања за које се кандидат предлаже. Непотпуне и неблаговремене предлоге Комисија неће разматрати.Тачност података из предлога оверава директорсвојим потписом и печатом школе.

 

Документацију за конкурисање преузети у Градској управи                                 

                                                         (Услужни центар-канц.број 52, телефон 30-55-52).

 

                  Рокза подношење предлога:  од 30.11. до 31.12.2018.године.

 

Предлоге слати на адресу:                          

 

 

 

                                                                                                                          Град Пирот – Градска управа                 

                                                                   Комисијаза доделу признања ,,Свети Сава

18300 Пирот, Српских владара 82

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker