Ostale vesti

Poziv za učešće mladih u inicijativi “Podmlađivanje politike” Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

U okviru svoje inicijative “Podmlađivanje politike”, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope pozvaće jednu mladu osobu po državi članici da:

  • dodje u Strazbur (Francuska) da aktivno učestvuje, kao mladi delegat, u 36. (od 2. do 4. aprila) i 37. (od 29. do 31. oktobra) Plenarnom zasedanju
  • razvije sopstveni “grass-roots” projekat kod kuće (pod okriljem Kongresa)

APLIKANTI

Rok za podnošenje kompletiranih prijava Kongresu Saveta Evrope je najkasnije do 17. septembra 2018. godine

 

ONLAJN PRIJAVA:

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2019.aspx

 

KONTAKT OSOBA

Dolores Ríos Turón

Head of the Table Office

Congress of Local and Regional Authorities

E-mail: [email protected]

Šta je Kongres?

 

Kongres je panevropska politička skupština, njegovih 648 članova imaju izborni mandat (oni mogu biti regionalni ili opštinski odbornici/većnici, gradonačelnici/predsednici opština ili predsednici regionalnih vlasti) i predstavljaju preko 200.000 vlasti iz 47 evropskih država. Njegova uloga je promovisanje lokalne i regionalne demokratije, unapredjenje lokalne i regionalne uprave i jačanje lokalne samouprave. Sastaje se na zasedanjima dva puta godišnje.

 

Kao i druge političke skupštine, kao što su nacionalni parlamenti ili lokalne/regionalne skupštine, ova zasedanja su formalni skupovi na kojima članovi Kongresa ispituju izveštaje, održavaju tematske rasprave i usvajaju preporuke.

 

Da biste saznali više o Kongresu, pogledajte sledeći link: https://www.coe.int/web/congress

 

Kongres i učešće mladih

 

Od oktobra 2014. Kongres poziva mlade ljude različitog iskustva – mlade aktiviste, omladinske radnike, studente, mlade političare – da učestvuju na zasedanjima, da se izjašnjavaju u raspravama i razmenjuju mišljenja sa članovima Kongresa o pitanjima koja se tiču dnevnog reda.

 

Od 2016. godine, kao sastavni deo njihovog učešća, od mladih delegata se zahteva da izmedju zasedanja razvijaju sopstvene projekte na lokalnom i regionalnom nivou.

 

Da biste saznali više o mladim delegatima u Kongresu, pogledajte link: https://www.coe.int/web/congress/-youth-activities-of-the-congress-of-local-and-regional-authorities

 

Da biste saznali više o tome kako Kongres vidi učešće mladih na lokalnom nivou, pogledajte link:

https://www.coe.int/en/web/congress/youth

 

Učestvovanje u radu Kongresa tokom godinu dana

 

Biti mladi delegat godinu dana je jedinstvena prilika da se stekne medjunarodnog iskustva, postane deo raznolike grupe mladih aktivista, umrežava i utiče putem stimulisanja debata iz perspektive mladih i, na taj način ističe i jača posvećenost Kongresa osnaživanju mladih.

 

  1. Učešće mladih delegata na zasedanjima

 

Mladi delegati će sedeti u “plenarnoj” sali zajedno sa članovima Kongresa tokom obe sednice. Jedno dnevna pripremna sesija, koja se odvija po principu neformalnog obrazovanja, i večera dobrodošlice biće organizovani pre svakog zasedanja. Mladi delegati moraju se obavezati da će učestvovati u oba zasedanja u 2019. godini: od 31. marta do 27. oktobra (18.00) do “debriefing” sednica  4. aprila i 31. oktobra (17.00).4. aprila i 31. oktobra biće organizovano oproštajno veče, na kojem prisustvo nije obavezno.

 

  1. Razvoj i implementacija projekata izmedju zasedanja

 

Takodje, od marta do oktobra mladi delegati će ostati uključeni u rad Kongresa. Od njih će biti zahtevano da razviju lokalni ili regionalni projekat vezan za prioritete Kongresa ili teme zasedanja za 2019. godinu. Za to će imati podršku trenera u vidu mentorskih sesija za razvijanje i procenu svojih ideja. Kongres neće obezbediti sredstva za razvoj projekata, ali će mladim delegatima uputiti pismo za predstavljanje (introduction letter) koje će im poslužiti kao vizit karta u njihovim odnosima sa lokalnim ili regionalnim vlastima, a može obezbediti i informativni materijal. Postoji mogućnost da neki od mladih delegata učestvuju na drugim dogadjajima koje Kongres organizuje van Strazbura, kao što su sastanci odbora, seminari ili konferencije.

 

Ciljevi i zadaci

 

Pozivajući brojne mlade ljude da aktivno učestvuju na 36. i 37. zasedanju, Kongres ima za cilj da mladima pruži priliku da direktno izraze svoje mišljenje o svim pitanjima o kojima se diskutuje pred lokalnim i regionalnim izabranim predstavnicima.

 

Specifični ciljevi su:

 

– direktno uključivanje mladih ljudi u sve aspekte rada Kongresa;

– podizanje svesti mladih o radu Kongresa i alata koje je razvio za podršku učešću mladih;

– diskutovanje sa mladim ljudima o tome kako se može podstaći lokalno i regionalno učešće mladih;

– uključivanje perspektive mladih u sve tematske debate unutar Kongresa;

– motivisanjei mladih delegata da prenose informacije i iskustva stečene tokom zasedanja prilikom njihovog povratka kući, posebno kroz razvoj i implementaciju vlastitih projekata na lokalnom i regionalnom nivou;

– deljenje informacija o postojećim modelima struktura koje vode mladi i motivisanje mladih ljudi da šire informacije o radu Kongresa

– promovisanje saradnje izmedju članova Kongresa i mladih delegata;

– ukazivanje nacionalnim delegacijama na važnost zvaničnog uključivanja većeg broja mladih ljudi kao članova.

 

Program

 

Ceo program mladih delegata je obavezan – mlade delegate koji ne učestvuju u jednom od ovih aspekata (ili više njih) zameniće zamenik člana njihove nacionalne delegacije.

 

Obavezne aktivnosti uključuju:

 

– učestvovanje u onlajn pripremi sa trenerima pre svakog zasedanja;

– puno prisustvo tokom oba zasedanja (koje uključuje dan pripreme uoči svakog zasedanja i sastanak za evaluaciju poslednjeg popodneva svakog zasedanja);

– dostupnost za održavanje nekoliko Skajp sastanaka (april-septembar) sa trenerima za pripremu omladinskog projekta;

– implementacija projekta između aprila i sredine septembra 2019. godine.

 

Profil učesnika

 

Mladi delegati treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

– da budu otvoreni, posvećeni i motivisani za razvoj i jačanje dijaloga izmedju mladih ljudi i izabranih predstavnika na lokalnom/regionalnom nivou;

– da budu izmedju 18 i 30 godina starosti;

– da su boravili u jednoj od država članica Saveta Evrope najmanje pet godina i da žive u zemlji koju će zastupati tokom trajanja njihovog učešća; [1]

– da budu aktivni u omladinskom radu na lokalnom i regionalnom nivou;

– da budu dostupni za uključivanje u celokupnuaktivnost, uključujući pripremu “grass-roots” projekata;

– da imaju interes da aktivno učestvuju u kreiranju politike na lokalnom i/ili regionalnom nivou;

– da budu u stanju da umnožavaju informacije dobijene tokom zasedanja prilikom povratka kući;

– da tečno govore engleski jezik. [2]

 

Procedura apliciranja i izbor učesnika

 

Oni koji žele da se prijave za učešćena 36. i 37. Zasedanju Kongresa moraju to učiniti putem priloženog formulara. Učešće na samo jednom zasedanju nije moguće.

 

Podnosioci zahteva, takodje, uz svoju aplikaciju moraju da dostave kratki video zapis, preko You Tube-a, u trajanju od maksimalno 30 sekundi. Link za video zapis (naslov treba da sadrži samo ime podnosioca i ime države iz koje dolazi) treba poslati zajedno sa aplikacijom.

 

Rok za podnošenje popunjenih prijava je 17. septembar 2018.

 

Mlade delegate bira izborna komisija koji uključuje portparola za omladinu Kongresa, trenere za mlade i dva člana Savetodavnog veća za mlade Saveta Evrope. Komisija će osigurati da odabrani aplikanti predstavljaju uravnoteženu grupu što se tiče rodne ravnopravnosti, kulturnog porekla i iskustva.

 

Kandidati će biti obavešteni o rezultatima postupka izbora do novembra 2018.

 

Putovanje, ishrana i smeštaj

 

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, u skladu sa pravilima Saveta Evrope, pokriva troškove putovanja i ishrane za mlade delegate.

 

Smeštaj će biti obezbedjen i plaćen od strane organizatora, u jednokrevetnim ili zajedničkim sobama, prema raspoloživosti. Organizatori ne mogu pokriti troškove smeštaja na drugim mestima.

 

[1]U skladu sa odredbama Konvencije o učešću stranaca u javnom životu na lokalnom nivou (CETS br.144).

[2]Tokom neformalnih sednica organizovanih uz zvanične rasprave i sastanke odbora, radni jezik će biti engleski.

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker