Lokalna samouprava

Poziv za predloge za priznanja prosvetarima

  Na osnovu Odluke o priznanjima „Sveti Sava“ za postignute rezultate  u oblasti obrazovanja, Komisija za dodelu  priznanja „Sveti Sava“ daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Odlukom o priznanjima „Sveti Sava“, za postignute rezultate  u vaspitno obrazovnom radu u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju za 2017. godinu, utvrđena su  priznanja, uslovi i način njihovog dodeljivanja kao i prava koja nosiocima ovih priznanja pripadaju.

Nagrada se dodeljuju u vidu priznanja :

– „Sveti Sava“ sa zlatnikom ,
–   „Sveti Sava“ sa srebrnjakom,
-Diploma.

Predlog  za dodelu priznanja „Sveti Sava“ mogu podneti predškolska ustanova, osnovne i srednje  škole sa teritorije grada Pirota i strukovna udruženja prosvetnih radnika.

Predlozi se podnose u pisanoj formi i treba da sadrže sveobuhvatno obrazloženje sa overenim prilozima o postignutim rezultatima, u skladu sa Pravilnikom o merilima vrednovanja i rangiranja postignuća zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i sa naznakom vrste priznanja za koje se kandidat predlaže. Verodostojnost podataka potvrđuje i overava direktor škole ili ustanove svojim potpisom i pečatom.

Podneta dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Formulari za podnošenje predloga se pruzimaju u Gradskoj upravi Pirot kod sekretara Komisije (zgrada RFZO-a, I sprat, kancelarija br. 8) .

Rok i način dostavljanja predloga :

Obrazloženi predlozi, sa odgovarajućim prilozima (fotokopije) za dodelu priznanja „Sveti Sava“ se podnose  u zatvorenoj koverti Komisiji za dodelu priznanja „Sveti Sava“sa naznakom  „Komisija za dodelu priznanja „Sveti Sava“, od 01.12. 2017. do 29.12.2017. god.  na adresu :

Grad Pirot – Komisija za dodelu priznanja „Sveti Sava“

ul.Srpskih vladara br. 82 Pirot, za Anu Veljić.

Nepotpuni predlozi i predlozi sa nepotpunom dokumentacijom  se neće razmatrati.

KOMISIJA ZA DODELU PRIZNANjA

U OBLASTI  OBRAZOVANjA

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker