Lokalna samouprava

Poziv za dodeljivanje jednokratne novčane pomoći za porodice izbeglica i interno raseljenih lica

Na osnovu Dopisa Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije broj 553-1421, od 06.11.2017. godine, člana 2. Rešenja Gradonačelnika o imenovanju Komisije za izbor korisnika donatorskih projekata-jednokratne novčane pomoći za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji grada Pirota, broj 561/2 od 10.11.2017.godine, člana 9. Pravilnika o radu komisije i uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći, Komisija za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći, dana 01.12.2017. godine raspisuje,

JAVNI POZIV

za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji grada Pirota,za podnošenje prijava za dodelu jednokratne novčane pomoći

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodela jednokratne novčane pomoći radi obezbeđenja osnovnih potreba za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji grada Pirota-boravište.
Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna novčana pomoć u maksimalnom iznosu od 15.000,00 RSD (petnaesthiljada) po porodičnom domaćinstvu korisnika.
Pomoć se dodeljuje za maksimalno 25 porodica.

Korisnici

Pravo na pomoć mogu da ostvare najugroženije porodice izbeglica i porodice interno raseljenih lica koje imaju boravište na teritoriji koju obuhvata grad Pirot, a radi obezbeđenja osnovnih potreba (hrane,ogreva i sl.).

Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu pomoći i članovi njegovog porodičnog domaćinstva trebe da ispune sledeće uslove:

1. da imaju izbeglički status,odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica,sa boravištem na teritoriji grada Pirota;
2. da su ukupni prihodi porodice, za septembar 2017. godine manji od 24.106,oo dinara.
3. da su jednoroditeljsko domaćinstvo sa decom do 18 godina ili decom na redovnom školovanju do 26 godina;
4. da su tročlano i višečlano domaćinstvo sa decom do 18 godina;
5. da su porodica sa trudnicom ili detetom/decom do 5 godina;
6. da su domaćinstvo sa invalidskim penzionerom (preko 50% invalidnosti);
7. domaćinstvo sa članom porodice sa teškim oboljenjem ( maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralo-vaskularni isult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervno-mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomielitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja, lica ometena u razvoju itd.)
8. višegeneracijsko domaćinstvo;
9. lica (deca) smeštena u hraniteljskim porodicama;
10. domaćinstvo starih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života);
11. jednočlano domaćinstvo sa licem preko 60 godina života;
12. porodice gde je došlo do nasilja u porodici;
Za porodice sa teško obolelim članom ( bolesti pobrojane u tački 7.), materijalni uslov nije eliminatoran.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu za dodelu jednokratne novčane pomoći,podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze na uvid:

-izbegličku/raseljeničku legitimaciju za podnosioce zahteva;
-dokaze o prihodima (zarada, ček od penzije za septembar 2017.god. ; uverenje iz NSZ da je lice nezaposleno; izjava da nema prihode,itd.) ;
-medicinska dokumentacija;
-rešenje za lica (decu) smeštenu u hraniteljskoj porodici;
-žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad.

Dokazi se podnose u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane grada prilikom prijema zahteva.

Donošenje odluke

Komisija rangira prijave u skladu sa Pravilnikom i donosi Odluku o dodeljivanju pomoći,na osnovu činjeničnog stanja i stanja na terenu, a vodeći računa o redu prvenstva.

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći u roku od 10 dana od dana javog oglašavanja ,odnosno od 01.12.- 10.12.2017.god.

Prijava i dokumentacija se dostavlja pisarnici Gradske uprave ili putem pošte na adresu:
Gradska uprava Pirot
Povereništvo za izbeglice i migracije
ul. Srpskih vladara br. 82.
18300 Pirot
sa napomenom „ Javni poziv za izbeglice i IRL-jednokratna novčana pomoć“

Predsednik Komisije

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker