Lokalna samouprava

LPA Gradske uprave Pirot: Poreske olakšice za vreme vanrednog stanja

Nove poreske mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika, Vlada Republike Srbije je utvrdila poreske mere za vreme vanrednog stanja, javljaju iz Lokalne poreske administracije Gradske uprave Pirot.

Mere su utvrđene Uredbom o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi  ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 38/20 i koja je stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 20. marta 2020. godine. Uredbom su propisane sledeće poreske mere: Za vreme vanrednog stanja neće se po službenoj dužnosti poništavati  sporazumi, odnosno ukidati rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće se neplaćeni poreski dug naplaćivati. Prema članu 2. stav 1. Uredbe, prema poreskim obveznicima – pravnim  licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju
odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine. Saglasno stavu 2. člana 2. Uredbe, Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. ZPPPA. Dakle, za vreme vanrednog stanja poreskom obvezniku kome je odloženo plaćanje dugovanog poreza a koji se, počev od rate koja dospeva u martu 2020. godine, ne pridržava rokova plaćanja istog ili u periodu za koji je
odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug neće naplaćivati niti iz
sredstava obezbeđenja niti u postupku prinudne naplate, pri čemu se na taj poreski dug u navedenom periodu ne obračunava ni kamata. Kamatna stopa za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda smanjena je  za 10 procentnih poena. Saglasno članu 3. Uredbe poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog  stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, koja trenutno iznosi 1,75%. Prema opštim odredbama o kamati iz člana 75. ZPPPA, na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Dakle, za vreme vanrednog stanja na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata, ali po stopi koja je smanjena za
10 procentnih poena. Za sve informacije i zahteve poreski obveznici – fizicka lica mogu se  obratiti putem maila [email protected] ili na tel.010/305-578 i 010/305-580, a sva pravna lica i preduzetnici putem maila
[email protected]

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker