Gradska hronika

Oglašena nova prodaja fabrike AHA MURA Prvi maj

Na osnovu rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu 2.St.br.30/2015 od 28.09.2015. god., a u skladu sa članovima 131. 132. 133. 135 i 136. Zakona o stečaju (Sl. glasnik RS br. 104/2009), Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl. glasnik RS br. 13/2010) i na osnovu odluke o saglasnosti Odbora poverilaca br.1 od 07.10.2015. god., stečajni upravnik stečajnog dužnika ,,AHA MURA PRVI MAJ,, DOO ZA PROIZVODNjU, SPOLjNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU PIROT u stečaju, Nikole Pašića bb, Pirot OGLAŠAVA PRODAJU STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA JAVNIM PRIKUPLjANjEM PISANIH PONUDA.

Predmet prodaje je stečajni dužnik,,AHA MURA PRVI MAJ PIROT,, DOO u stečaju, kao pravno lice, čiji je matični broj 20798467, PIB 107418151.
Najvažniju nepokretnu imovinu stečajnog dužnika čine sledeći objekti, prema listu nepokretnosti broj 8886, izgrađeni na KP br. 3607/3, KO Pirot-grad, čija je površina 57.656 m2. i to;
Zgrada poslovnih usluga – NOVA UPRAVNA ZGRADA, površine 538 m2,
Zgrada tekstilne industrije-HALA TEKO 2, površine 12.099 m2,
Objekat za sport i fizičku kulturu – DEČIJE IGRALIŠTE, površine 3.277 m2,
Zgrada tekstilne industrije – HALA TEKO 1, površine 5.176 m2,
Zgrada tekstilne industrije – MAGACIN GOTOVE ROBE KONFEKCIJE, površine 4.786 m2,
Zgrada poslovnih usluga- RESTORAN SA KUHINjOM, površine 909 m2,
Zgrada poslovnih usluga- KANCELARIJE OBRAČUNSKE SLUŽBE I ŠKOLSKA RAD., površine 676 m2,
Zgrada tekstilne industrije- ŠABLONSKO ODELjENjE, površine 629 m2,
Zgrada kulture- BIBLIOTEKA, MUZEJ, PORTIRNICA, površine 564 m2,
Ostale zgrade- GARDEROBA, površine 556 m2,
Zgrada tekstilne industrije- MODELARNICA, površine 505 m2,
Zgrada poslovnih usluga- ERC i SALA ZA KONFERENCIJE, površine 479 m2,
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost- KLIMA KOMORA SA PLATFORMOM, površine 267 m2,
Zgrada poslovnih usluga – KACELARIJA KADR. I UPRAVNE SLUŽBE I GARDEROBE, površine 478 m2,
Zgrada poslovnih usluga – STARA UPRAVNA ZGRADA, površine 468 m2,
Zgrada poslovnih usluga- ERC SALA ZA KONFERENCIJE, površine193 m2,
Ostale zgrade- KOMPRESORSKA STANICA U PARKU, površine 87 m2,
TRAFO STANICA- površine 70 m2,
Posl.zgrada za koju nije utvrđena delatn.-PROSTORIJA VINKLERA SA KLIMA KOMOROM, povr.58 m2,
Pomoćna zgrda-KLIMA KOMORE, površine 57 m2,
Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 50 m2,
Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 49 m2,
Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 46 m2,
Ostale zgrade-PORTIRNICA, površine 43 m2,
Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 42 m2,
TRAFO STANICA- površine 35 m2,
Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 32 m2,

Pokretne stvari-oprema za tekstilnu industriju, prema spisku navedenom u Prodajnoj dokumentaciji, osim opreme ,,MATEX,, Krefeld, Nemačka, i opreme, osnovnih sredstava i inventara, koji su izlučeni po odobrenim izlučnim zahtevima /IO ,,PRVI MAJ,,/ ili je izlučenje odobreno a još uvek nisu izlučeni /,,DAGLAS-GRAHAM,,/,

Zalihe sirovina, gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje i potraživanja, prema Prodajnoj dokumentaciji,

(Napomena: Spisak celokupne imovine stečajnog dužnika, kao i njen status, detaljno je prikazan u Prodajnoj dokumentaciji i u Izveštaju o proceni vrednosti imovine stečajnog dužnka, kao pravnog lica od 08.02.2016.g.)

Procenjena vrednost: 631.000.000,00 din.
Depozit: 126.200.000,00 din.

Procenjena vrednost stečajnog dužnika nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. nakon dobijanja predračuna, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000,00 dinara. Predračun se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09 do 13 časova u kancelariji stečajnog upravnika u Nišu, ulica Mokranjčeva, broj 71, lokal broj 1, uz obaveznu
prethodnu najavu stečajnom upravniku. Rok za otkup prodajne dokumentacije je najkasnije 25.05.2017.godine, do 15 časova,
2. uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 180-7001210043189-51 kod ALFA BANKA a.d. Niš, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju, u visini depozita,izdatu od banke koja posluje u Srbiji, naplativu na prvi poziv, najkasnije 3 radna dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita ili predaju bankarske garancije je najkasnije 29.05.2017.godine).
U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora
dostaviti stečajnom upravniku u Nišu, ulica Mokranjčeva, broj 71, lokal broj 1, najkasnije do 26.05.2017.godine, do 15 časova. U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu, u naznačeno vreme. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 30.07.2017.godine.
3. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
4. potpišu ugovor o čuvanju poverljivih podataka, prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije.

Stečajni dužnik se kupuje u viđenom stanju, bez garancije i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj kupoprodaji. Imovina se može razgledati, nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, a najkasnije do 29.05.2017.godine, uz prethodnu najavu stečajnom upravniku na telefon 064/34 56 578.

Zatvorene ponude se dostavljaju na adresu: Miroljub Dimitrijević, Mokranjčeva br.71, lokal 1, 18000 Niš.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.05.2017.godine, do 12 sati, na adresi kancelarija stečajnog upravnika Miroljuba Dimitrijević, Mokranjčeva br.71, lokal 1, Niš, gde će se održati prodaja.

U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi, dostavljene u zapečaćenoj koverti, sa naznakom
,,Ponuda za kupovinu stečajnog dužnika ,,AHA MURA PRVI MAJ PIROT,, koje stignu do naznačenog vremena, na naznačenu adresu.

Zapečaćena koverta treba da sadrži:
-bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi; dokaz o uplati depozita ili bankarsku garanciju; potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita; izvod iz registracije kod APR ili drugog registra i OP obrazac –za pravna lica; fotokopiju lične karte-za fizička lica; ugovor o konzorcijum-za konzorcijum; ovlašćenje za zastupanje u postupku prodaje-za punomoćnika.
Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje nisu jasne, određene, precizne ili koje su uslovne, kao i ponude za koje nisu obezbeđene depozitom.

Javno otvaranje ponuda obaviće se 31.05.2017.godine, u 12 časova i 15 minuta, u kancelariji stečajnog upravnika Miroljuba Dimitrijevića u Nišu, ulica Mokranjčeva br.71, lokal br.1.
Pozivaju se ponuđači i članovi odbora poverilaca da prisustvuju otvaranju ponuda. Ponude će se otvoriti i bez prisustva pozvanih lica.

Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje tako što: čita pravila postupka, otvara dostavljene ponude, rangira ponuđače prema visini dostavljenih ponuda,održava red,proglašava najpovoljnijeg ponuđača za kupca ukoliko je ponuđena cena iznad 50% procenjene vrednosti predmeta prodaje, a dostavlja ponudu najboljeg ponuđača odboru poverilaca na izjašnjenje, ako je ponuda niža od 50% procenjene vrednosti predmeta prodaje, potpisuje zapisnik.

Stečajni upravnik je dužan da prihvati najvišu dostavljenu ponudu, ukoliko je ista iznad 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje.Ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje, stečajni upravnik je dužan da pre prihvatanja takve ponude dobije saglasnost odbora poverilaca.

Ugovor sa kupcem će se potpisati 05.06.2017.godine, kupac će kupoprodajnu cenu platiti do 30.06.2017.godine a ugovor će se overiti kod beležnika do 07.07.2017.godine.

Poreze i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.

Ovlašćeno lice : stečajni upravnik Miroljub Dimitrijević, kontakt telefon: 064/34-56-578.
mejl: [email protected]

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker