Lokalna samouprava

Održana javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana razvoja grada – Do 25. februara stručna javnost i građani mogu dostavljati predloge i sugestije

Javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana razvoja grada Pirota za period od 2023. do 2025. koja je održana u skupštinskoj sali GU Pirot prisustvovali su predstavnici  lokalne samouprave, relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i zainteresovani građani.   Dokument je objavljen na oglasnoj tabli grada i do 25. februara stručna javnost i  građani mogu dostaviti predloge, kritike i sugestije. Pitanje o kojem se najviše razgovaralo na javnoj raspravi je najavljena rekonstrukcija železničke pruge i planiranim  radovima na trasi koja prolazi kroz Pirot.

Na osnovu definisane metodologije, poslovi koordinacije izrade Srednjoročnog plana grada povereni su Upravljačkoj radnoj grupi za izradu Srednjoročnog plana grada i sektorskim podgrupama koje su činili: predstavnici gradske uprave, stručnjaci angažovani u administraciji, javnim institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, organizacijama civilnog društva, kao i ostali predstavnici iz javnog, privatnog, civilnog i naučno-istraživačkog sektora. Srednjoročni plan grada Pirota za period 2023–2025. godine urađen je uz konsultacije sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug i Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj,  istakla je da  da su prioritetne oblasti unapređenje javne uprave, društvene delatnosti, infrastruktura, zaštita životne sredine i privredni razvoj i da diskusija i kvalitetni predlozi građana i stručne javnosti doprinose kvalitetu izrade ovog dokumenta.

Srednjoročni plan grada Pirota za period 2023–2025. godine izrađen je u skladu sa Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova  kojom je propisana obavezna forma i sadržina srednjoročnog plana. Cilj izrade srednjoročnog plana je definisanje sveobuhvatnog i ažurnog pregleda obaveza odnosno mera i aktivnosti koje Grad treba da sprovede tokom perioda od tri godine u skladu sa prioritetima utvrđenim u Planu razvoja i raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima. Kroz izradu i donošenje srednjoročnog plana vrši se operacionalizacija i sprovođenje Plana razvoja JLS, a ujedno se povećava i transparentnost odgovornosti za sprovođenje utvrđenih lokalnih ciljeva Agende 2030. Na ovaj način srednjoročni plan postaje osnovni upravljački instrument lokalne samouprave kojim se utvrđuje šta će se i na koji način raditi u narednom periodu kao i  troškovi i njihovu usklađenost sa utvrđenim budžetom za narednu godinu.

Srednjoročni plan se radi za period od tri godine i praktično predstavlja revidiranje prethodnog koji je usvojen prošle godine odnosno revidiraju se postojeće dve godine i donosi projekcija za treću godinu, objašnjava zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić.

Pirot je prvi grad u Srbiji sa ovakvim dokumentom izrađenim u skladu sa Zakonom o  planskom sistemu i predviđenom pravnom metodologijom što je prepoztnato i u republičkom Sekretarijatu za javne politike gde Pirot ističu kao primer dobre prakse, što je navedeno i u priručniku koji je  u međuvremnu objavljen.

Po okončanju javne rasprave Grad Pirot će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj koji će biti objavljen na internet strranici Grada Pirota u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

 

 

 

 

 

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker