Lokalna samouprava

Održana javna rasprava o nacrtu LAP-a za javno zdravlje grda Pirota

U organizaciji Lokalnog saveta za zdravlje grada Pirota, u saradnji sa Udruženjem građana “Pirgos”, u konferencijskoj sali Hotela “Ana Lux” predstavljen je Nacrt Lokalnog akcionog plana  za javno zdravlje, koji će se na narednoj sednici naći pred odbornicima skupštine grada na usvajanje. Nacrt  LAP-a za javno zdravlje grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine  biće objavljen i na sajtu grada kako bi građani mogli da daju svoje sugestije i predloge.

Za izradu  nacrta novog Akcionog plana bila je zadužena radna grupa koju je oformio Savet za zdravlje  a partneri u ovom značajnom poslu bili su  Udruženje građana “Timočki klub” iz Knjaževca i UG “Pirgos” iz Pirota.

Predsednica Lokalnog saveta za zdravlje, dr Milena Dimitrijević, kaže da je cilj grada Pirota da izradom ovog dokumenta trasira put za unapređenje zdravlja kroz prevenciju i smanjenje rizika od bolesti, unapređenjem uslova života i promocijom zdravih stilova života. Takođe, jedan od važnih ciljeva je unapređenje i poboljšanje svih usluga primarne i sekundarne zdravstvene zaštite – rekla je dr Dimitrijević.

U okviru nacrta LAP-a za javno zdrvlje, za period od tri godine definisano je 9 srednjeročnih ciljeva:

  1. Kvalitetna zdravstvena zaštita na primarnom I sekundarnom nivou podjednako dostupna svim stanovnicima
  2. Poboljšanje kvaliteta vode za piće
  3. Poboljšanje kvaliteta vazduh
  4. Smanjenje nivoa buke
  5. Stvaranje preduslova za unapređenje kvaliteta poljoprivrede na teritoriji grada Pirota
  6. Poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga
  7. Poboljšanje uslova za bavljenje sportom i rekreacijom
  8. Poboljšanje kvaliteta života mladih
  9. Unapređenjekulturno – umetničkih programa i sadržaja

Dr Suzana Stanković predstavila je planirane mere i posebne ciljeve koji su defnisani  za unapređenje kvaliteta zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou.

Dr Elizabeta Aleksić istakla je da je poboljšanje kvaliteta vode za piće iz  seoskih vodovoda  koji nisu u sistemu gradskog vodovoda kao i gradskih i seoskih kaptiranih česama, jedan od prioriteta u narednom periodu. To podrazumeva praćenje mikrobioloških i hemijskih parametara vode za piće iz osam seoskih vodovoda: Temska, Cerova, Crnoklište, Gradašnica, Gostuša, Ragodeš, Vlasi i Obrenovac. Pojačana kontrola ispravnosti vode planirana je sa česama Kale, Gradašnica i Zavojsko naselje. Dr Aleksić ističe da je u cilju smanjenja nivoa buke nacrtom predviđen monitoring buke u gradu na osam mernih mesta – četiri puta godišnje.

Bojan Ranđelović, član Gradskog veća predstavio je ciljeve i planirane mere koje se odnose na unapređenje kvaliteta poljoprivrede, komunalnih usluga, uslova za bavljenje sportom i rekreacijom, poboljšanje kvaliteta života mladih i unapređenjekulturno – umetničkih programa i sadržaja.

Javnoj raspravi o nacrtu LAP-a za javno zdravlje grda Pirota prisustvovali su  predstavnici relevantnih ustanova i institucija i civilnog sektora.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker