Lokalna samouprava

Novine u Zakonu o finansijskoj podršci porodice sa decom – Pravo na sredstva za izradnju i kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta i jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom primenjuje se od 01. januara 2022. godine i kasnije. Izmene se odnose na roditeljski dodatak i to: – Visina roditeljskog dodatka za prvo dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije utvrđuje se u visini od 300.000 dinara jednokratno. Zakonom su predviđena dva nova prava u okviru roditeljskog dodatka: – pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično – stambene zgrade ili stana, po osnovu rođenja deteta, i jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta.

opstina pirot

“Pravo u visini od 100.000 dinara, ostvaruje majka koja je ostavarila pravo na roditeljski
dodatak za drugo odnosno treće dete, rođeno 01.01.2022. godine i kasnije. Zahtev za ostvarivanje ovog prava se podnosi istovrmeno sa zahtevom za roditeljski dodatak za drugo odnosno treće dete, a isplata ovog prava vrši se istovremeno sa isplatom prve rate roditeljskog dodatka za drugo odnosno treće dete. Još uvek nemamo obrasce zahteva za ovo pravo, očekujemo da ćemo ih uskoro imati. Do dobijanja obrazaca zahteva korisnicima koji su ostvarili pravo na roditeljski dodatak za drugo i treće dete rođeno 01. januara 2022. i kasnije biće izvršena uplata i bez podnetog zahteva, a rešenja će dobiti naknadno od naše službe” – kaže Nadica Adamović,  šef Odseka za poslove društvene brige o deci, omladinu i zdravstvenu zaštitu.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-
stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta može ostvariti majka za dete rođeno 01. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji.

“Ovo pravo može ostvariti i majka strani državljanin, koja ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije, ili je državljanin Republike Srbije. Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pod istim uslovima pravo može ostvariti otac deteta. Pravo može ostavariti majka novorođenog deteta, pod uslovom da prvi put stiče u svojinu porodično -stambenu zgradu ili stan na teritoriji Republike Srbije. Vlada je donela Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično- stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Na osnovu obaveštenja nadležnog ministarstva o primeni Uredbe, Grad Pirot je imenovao odgovorno lice i kontakt osobu za realizaciju poslova vezanih za ostvarivanje ovog prava” – kaže Adamovićeva.

Komisija donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava. Rešenje sadrži podatke o korisniku
prava, vrsti prava, iznos dodeljenih novčanih sredstava, način isplate, obavezu upisa posebne
imovine korisnika prava u katastar nepokretnosti, obavezu upisa zabeležbe zabrane otuđenja
nepokretnosti u katastar nepokretnosti i obavezu dostavljanja dokaza komisiji da su dodeljena
sredstva namenski iskorišćena.

Ono što je takođe bitno jeste da se novčana sredstva za izgradnju kuće i za kupovinu kuće ili stana isplaćuju nakon dostavljanja dokaza o upisu prava svojine, a novčana sredstva za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita nakon dostavljanja dokaza da je banka odobrila kredit.

“Zahtev za ostvarivanje ovog prava, podnosi se u Uslužnom centru Gradske uprave – jedinstvenom upravnom mestu, na šalterima 17 i 18, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Uz obrazac zahteva, podnosioci zahteva će preuzimati i spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava. Dokumentacija propisana uredbom je sveobuhvatna, složena a deo podataka o kojima se vodi službena evidencija, uz saglasnost podnosioca zahteva pribavlja se po službenoj dužnosti. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji. Zahtev za ostvarivanje ovog prava sa potrebnom dokumentacijom, služba dostavlja Komisiji za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično – stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta na adresu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja odlučuje o navedenom pravu” – izjavila je, Marija Panić, savetnik u Odseku za društvenu brigu o deci .

Sve potrebne informacije u vezi ostvarivanja ovog prava građani mogu dobiti u Službi dečije zaštite, u zgradi RFZO prvi sprat, kancelarija 6, ili putem telefona na br. 010/305-501.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker