Ostale vesti

Novi pokušaj prodaje AHA Mure Prvi maj

Danas je u Politici i  Novostima objavljeni novi, četvrti po redu poziv za kupovinu imovine kompanije AHA Mura Prvi maj, kao datum prodaje naznačen je 27. mart a početka cena iznosiće 252.4 miliona dinara.

Javno nadmetanje će se, kako stoji u oglasu, održati 27. marta u kancelariji stečajnog upravnika u Nišu, u Mokranjčevoj ulici 71, lokal 1 sa početkom u 12 sati.

 

Evo i celog teksta oglasa:

 

На основу решења о банкротству  стечајног судије Привредног суда у Нишу 2.Ст.бр.30/2015 од 28.09.2015. год., а у складу са члановима 131. 132. 133. 135 и 136. Закона о стечају (Сл. гласник РС бр. 104/2009), Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр. 13/2010), на основу одлуке о сагласности Одбора поверилаца бр.1 од 07.10.2015.год., одлуке стечајног управника бр.204 од 25.01.2017.године о у смањењу почетне цене за продају, стечајни управник стечајног дужника

 

,,АХА МУРА ПРВИ МАЈ,, ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ПИРОТ у стечају,

Николе Пашића бб, Пирот

 

ОГЛАШАВА

ПОНОВНУ  ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА

МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

1.Најважнију непокретну имовину стечајног дужника чине следећи грађевински објекти у својини стечајног дужника , према листу непокретности број 8886, изграђени на КП бр. 3607/3, КО Пирот-град, у државној својини, са правом коришћења у корист стечајног дужника, чија је површина 57.656 м2. и то;

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

 

2.1.

 

 

3.1.

 

 

Зграда пословних услуга – НОВА УПРАВНА ЗГРАДА, површине 538 м2,

Зграда текстилне индустрије-ХАЛА ТЕКО 2, површине 12.099 м2,

Објекат за спорт и физичку  културу – ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ, површине 3.277 м2,

Зграда текстилне индустрије – ХАЛА ТЕКО 1, површине 5.176 м2,

Зграда текстилне индустрије – МАГАЦИН ГОТОВЕ РОБЕ КОНФЕКЦИЈЕ, површине 4.786 м2,

Зграда пословних услуга- РЕСТОРАН СА КУХИЊОМ, површине 909 м2,

Зграда пословних услуга- КАНЦЕЛАРИЈЕ ОБРАЧУНСКЕ СЛУЖБЕ И ШКОЛСКА РАД., површине 676 м2,

Зграда текстилне индустрије- ШАБЛОНСКО ОДЕЉЕЊЕ, површине 629 м2,

Зграда културе- БИБЛИОТЕКА, МУЗЕЈ, ПОРТИРНИЦА, површине 564 м2,

Остале зграде- ГАРДЕРОБА, површине 556 м2,

Зграда текстилне индустрије- МОДЕЛАРНИЦА, површине 505 м2,

Зграда пословних услуга- ЕРЦ и САЛА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈЕ, површине 479 м2,

Пословна зграда за коју није утврђена делатност- КЛИМА КОМОРА СА ПЛАТФОРМОМ, површине 267 м2,

Зграда пословних услуга – КАЦЕЛАРИЈА КАДР. И УПРАВНЕ СЛУЖБЕ И ГАРДЕРОБЕ, површине 478 м2,

Зграда пословних услуга – СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА, површине 468 м2,

Зграда пословних услуга- ЕРЦ САЛА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈЕ, површине193 м2,

Остале зграде- КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА У ПАРКУ, површине 87 м2,

ТРАФО СТАНИЦА-  површине 70 м2,

Посл.зграда за коју није утврђена делатн.-ПРОСТОРИЈА ВИНКЛЕРА СА КЛИМА КОМОРОМ, повр.58 м2,

Помоћна згрда-КЛИМА КОМОРЕ, површине 57 м2,

Зграда текстилне индустрије-КЛИМА КОМОРЕ, површине 50 м2,

Зграда текстилне индустрије-КЛИМА КОМОРЕ, површине 49 м2,

Зграда текстилне индустрије-КЛИМА КОМОРЕ, површине 46 м2,

Остале зграде-ПОРТИРНИЦА, површине 43 м2,

Зграда текстилне индустрије-КЛИМА КОМОРЕ, површине 42 м2,

ТРАФО СТАНИЦА- површине 35 м2,

Зграда текстилне индустрије-КЛИМА КОМОРЕ, површине 32 м2,

 

Покретне ствари-опрема за текстилну индустрију, према списку наведеном у Продајној документацији,

 

Залихе сировина, готових производа, недовршене производње и потраживања, према Продајној документацији, осим залиха тканине које су  предмет усвојеног излучног захтева фирме ,,DOUGLAS&GRAHAME,,из Северне Ирске, побројане у поднеску од 30.11.2015.год. поднетом  ПС Ниш 08.12.2015.године, која није предмет продаје.

 

(Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и њен статус, детаљно је приказан у Продајној документацији и у Извештају о процени вредности имовине стечајног дужнка, као правног лица oд 08.02.2016.г.)

 

Почетна цена:     252.400.000,00 дин.

Депозит:              126.200.000,00 дин.

 

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања предрачуна, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Предрачун се може преузети сваког радног дана у периоду од 09 до 13 часова у канцеларији стечајног управника у Нишу, улица Мокрањчева, број 71, локал број 1, уз обавезну претходну најаву стечајном управнику. Рок за откуп продајне документације је најкасније 17.03.2017.године, до 13 часова;

 

 

 

 

 

  1. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр: 1807001210043189-51 код АЛФА БАНКА а.д. Ниш, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније  5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је најкасније 20.03.2017.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити стечајном управнику у Нишу, улица Мокрањчева, број 71, локал број 1, најкасније до 17.03.2017.године, до 15 часова. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу, у назначено време.Банкарска гаранција мора бити издата од банке која послује на територији Републике Србије и мора  имати рок важења до 04.2017.године.

 

  1. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

 

  1. потпишу уговор о чувању поверљивих података, приликом преузимања продајне документације.

 

Стечајни дужник се купује у виђеном стању, а његова имовина се може разгледати, након откупа продајне документације, сваког радног дана од 10 до 14 часова, најкаснијe пет  радних  дана пре заказане продаје (20.03.2017.год.), уз претходну најаву стечајном управнику.

 

Након уплате депозита, а најкасније до 21.03.2017.године, до 15 часова потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати стечајном управнику образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или потписану и оверену банкарску гаранцију за плаћање депозита, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (aко се као купац пријављује правно лице ), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује купац лично за купца-физичко лице, или законски заступник, за правно лице. Образац пријаве и образац банкарске гаранције  чини саставни део продајне документације.

 

Јавно надметање  одржаћe се дана 27.03.2017.године, у 12 часова, на следећој адреси: канцеларија стечајног управника у Нишу, улица Мокрањчева број 71, локал број 1.

 

Регистрација учесника почиње 2 сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10 часова до 11,50 часова, на истој адреси.

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену, према унапред утврђеним корацима увећања,
  4. одржава ред на јавном надметању,
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену,
  6. потписује записник.

 

У случају да на јавном надметању победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 5 /пет/ радних дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција.

 

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 /пет/ радних дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 30 /тридесет/ дана од дана проглашења за купца, након чега се приступа овери уговора код јавног бележника. Тек након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати цене у целости и овере уговора код јавног бележника, купац стиче право на укњижбу непокретности, док код покретне имовине купац стиче право власништва моментом уплате купопродајне цене.

 

Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 3 дана од дана јавног надметања.

Порези се додају постигнутој купопродајној цени, у складу са законом.

Порезe  и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

 

Овлашћено лице: стечајни управник Мирољуб Димитријевић, контакт телефон: 064/34-56-578.

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker