Gradska hronika

Mladi su zakon- konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata

Ресурс центар за Пиротски и Нишавски округ, Центар за развој грађанског друштва PROTECTA у сарадњи са УГ Визија Пирот, КЗМ града Ниша, КЗМ Палилула Ниш, КЗМ Пантелеј Ниш, КЗМ oпштине Сврљиг, КЗМ општине Бабушница и КЗМ општине Ражањ и уз финансијску подршку Министарстваомладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН расписује

КОНКУРС

за финансирање

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

___________________________________________________________________________

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућитеквалитетнији живот вршњацима, младима али и другимсуграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који сереализује девету годину заредом у циљу подстицања активизмаи волонтирања младих широм Србије!

ТЕМЕ КОНКУРСА:

Конкурс је намењен вама, креативним младим људима који крозактивно учешће младих и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини:

Учествујете у уређењу јавних простора у којима младипроводе слободно време или других простора од јавногинтереса и/или организујете активности за локалнузаједницу, а нарочито за младе у тим просторима.
Учествујете у акцијама заштите животне средине (нпр. кампање за скретање пажње на уочени проблем, промотивне акције чишћења и уређења јавних површина,едукације о заштити животне средине…).
Промовишете међугенерацијску сарадњу (активностикоје организујете могу да укључе и млађе, односно старијеод вас, нпр. радионице са претшколцима…).
Промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансеза све младе (нека ваше активности буду отворене за све,укључите младе из различитих мањинских и етничкихгрупа, младе са тешкоћама у развоју…).
Промовишете здраве и безбедне стилове живота (нпр. активности у природи, кампање о репродуктивномздрављу, о безбедности на интернету, едукативнерадионице о превенцији вршњачког насиља и слично…).
Организујете ИКТ едукацију (ИКТ – информационе и комуникационе технологије тј. активности усмерене кавашим вршњацима, старијима…)
Промовишете солидарност и хуманост (према социјалноугроженим групама, особама са инвалидитетом, мигрантима и другим угроженим групама).

ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ (ОВП)?

Под омладинским волонтерским пројектима се подразумевајукраткорочне волонтерске активности које доприносепозитивним променама у локалној заједници и које пружајуодговор на проблеме и потребе друштва, а које реализују младиузраста 15 до 30 година. Активности у ОВП

су отворене за све младе људе без обзира на порекло, пол, националност или другу особеност, непрофитне су и у складуса Законом о младима и Националном стратегијом за младе.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

На конкурс се могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске групе састављене од најмање петчланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разнеомладинске секције и друге групе младих са територијенишавског и пиротског округа. Неформалне омладинске групеморају имати минимум једну пунолетну особу сапребивалиштем са територије коју покрива РЦ.

ИЗНОС СРЕДСТАВА, ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ И ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА

Предложени омладински волонтерски пројекти би требало дабуду спроведени у периоду од 29. октобра 2018.  до 27. јануара 2019. године.

Вредност једног омладинског волонтерског пројекта можеизносити између 30.000,00 и 100.000,00 динара.

Још неколико важних напомена за вас:

Организатор конкурса задржава право да новчани износсредстава потребних за реализацију пројеката крозпреговоре са подносиоцем обрасца ѕа писње предлогаомладинског пројекта, умањи уколико процени да јепредложени износ средстава непотребан за њиховуреализацију.
Прихватљиви трошкови су сви они трошкови који сунеопходни за примену омладинских волонтерскихпројеката и директно доприносе остваривању планиранихрезултата.
Трошкови који неће бити финансирани из буџета пројектасу: хонорари учесника, куповина техничке опреме, куповина или штампање промотивних материјала којимасе нарушава здравље или се промовише неприхватљивстил живота.

ВРЕДНОВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

Јавни интерес омладинског волонтерског пројекта(тачка 2.1. обрасца) – максимално 10 бодова од 100
Број младих укључених у омладински волонтерскипројекат (тачка 2.2. обрасца) – максимално 20 бодова од100
Остваривост омладинског волонтерског пројекта (тачка2.3. обрасца) – максимално 20 бодова од 100
Могућност финансирања (тачка 3 обрасца) – максимално10 бодова од 100
Очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и одрживост омладинског  волонтерскогпројекта  (тачка 4 обрасца) – максимално 40 бодова од 100

KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

Пошаљите попуњен образац за писање предлога идејеомладинског волонтерског пројекта до 4. октобра 2018. године на еmail: [email protected] или поштом на следећуадресу: PROTECTA, Победина 46, ТПЦ Калча, ламелаб,први спрат, локал 43, 18000 Ниш , са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

Уколико ваш предлог пројектне идеје прође административну проверу и буде позитивно оцењен од стране Комисије, улазите у наредну фазу која подразумева развијање пројектне идеје у коначан предлог омладинског волонтерског пројекта. Ту вам ресурс центар помаже тако што вам омогућава похађање обукеза писање пројеката (развијање пројектних идеја у предлогепројеката) и управљања пројектним циклусом, после које развијате коначан предлог пројекта који шаљете ресурс центрунајкасније до 25. октобра 2018. године.

КОНАЧАН ОДАБИР ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

Након достављања коначног предлога пројекта, комисија којуформира Ресурс центар за нишавски и пиротски округ одабраћенајмање 8 омладинских волонтерских пројеката који ћебити финансирани у нишавском и пиротском округу.

Коначни резултати конкурса, односно предлози ОВП који ћебити финансирани биће објављени до 29. октобра 2018. године.

Све учеснике конкурса Ресурс центар за нишавски и пиротскиокруг ће обавестити о резултатима, а листа удружења младих и неформалних омладинских група чији ће омладинскиволонтерски пројекти бити финансирани биће објављена насајту Ресурс центра www.protecta.org.rs, затим на сајтуМинистарства омладине и спорта и омладинском порталуwww.mladisuzakon.rs, као и сајту Националног програмаволонтирања младих www.kampovi.mis.org.rs.

Свим одабраним удружењима младих и неформалнимомладинским волонтерским групама биће обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центра заПиротски и Нишавски округ.

 

 

Obrazac za pisanje predloga OVP-2018

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker