Korona virus

Koje su sve programi podrške dostupni preduzetnicima, malim, srednjim i velikim preduzećima?

U toku je prijava na Programe podrške preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima koje je raspisalo Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije.

rra jug logo

Reč je o sledećim programima:

 

 1. Program podrške preduzetništvu kroz razvojne projekte u 2020. godini

 

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2017. godine, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
 • kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
 • nabavku softvera i računarske opreme.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstavaod vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Više informacija o Javnom pozivu, dokumentaciji za prijavu i načinu prijavljivanja, možete naći na sledećem linku:

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi .

 1. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, kao i privredni subjekti registrovani od početka 2020. godine.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

-tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;

kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.

Više informacija o Javnom pozivu, dokumentaciji za prijavu i načinu prijavljivanja, možete naći na sledećem linku:

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti  .

 1. Program pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini

Program je namenjen mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, koji posluju u jednom od sektora prerađivačke industrije grupisanih u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv je otvoren do 10. juna 2020. godine.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup.  Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.400 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine;
 • da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su u većinskom privatnom vlasništvu

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA.

 1. Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Namena sredstava je za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Uslovi kredita:

 • rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
 • maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,

za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i

za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;

 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
 • u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu [email protected]  .

Za sva dodatna pitanja i pomoć prilikom apliciranja, možete se obratiti elektronskim putem na adresu [email protected] ili na telefon: 060/5600180.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker