Gradska hronika

Javna rasprava povodom projekta kompanije “Biogor” odložena zbog pogoršane epidemiološke situacije

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ”Biogor Oil” d.o.o. Sukovo podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg skladišta rastvora smole i proizvodne hale u cilju prenamene objekta za tretman zauljenog materijala na k.p. broj 547/1 i 547/7 KO Sukovo, SO Pirot, zaveden pod brojem 353-02-1893/2020-03.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije čije je održavanje bilo predviđeno za 06.11.2020. godine sa početkom u 1300 u prostorijama SO Pirot, neće biti održana zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u skladu sa Instrukcijom Vlade Srbije kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava.

U skladu sa navedenim, obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da svoja pitanja i prigovore u vezi sa predmetnom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, mogu dostaviti ovom organu na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, Odeljenje za procene uticaja na životnu sredinu u pisanom obliku, kao i na službenu mejl adresu u elektronskom obliku. Sva pitanja zainteresovane javnosti će biti prosleđena nosiocu projekta i obrađivaču Studije, a odgovori na ta pitanja biće dostavljeni zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u elektronskom obliku. U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Sve dostavljene primedbe će biti predočene Tehničkoj komisiji, koja će ocenjivati predmetnu Studiju.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de