Lokalna samouprava

Istorijski arhiv Pirot: Nova publikacija – doktorska distertacija Dragoljuba Jovanovića

Iz štampe je izašla nova publikacija u izdanju Istorijskog arhiva u Pirot i porodice Dragoljuba Jovanovića. Reč je o doktorskoj disertaciji Dragoljuba Jovanovića, Optimalni prinos od radničkog rada, Studija o modrenim sredstvima za podsticanje radničke aktivnosti (Le rendement optimum du travail ouvrier, Etude sur les stimulants modernes de l’activité ouvrière) Payot, Paris, 1923.

Disertaciju je sa francuskog prevela Slavica Miletić, izdanje je podržao Pravni fakultet u Beogradu, pogovor je napisao dr Ljubiša R. Mitrović, profesor emeritus, lektura i korektura Vesna Jevremović, priprema za štampu Dimitrije Janičić, štampa Grafo Avala, Beograd. Odbranivši ovu tezu 1923. godine, na Sorboni, koju je potom nagradila Francuska akademija nauka, Dragoljub Jovanović postao je prvi naš doktor ne samo socioloških nauka već i humanistike. Takođe, mogli bismo slobodno reći da je Dragoljub Jovanović svojim životnim, istraživačkim i naučnim doprinosom postao pionir u ovoj oblasti izučavanja u Evropi i svetu. Dosadašnja istraživanja Jovanovićevog dela pretežno su istoriografska i pravno-politikološka, usmerena pre svega na njegovu političku delatnost, a manje kao o levičaru i socijalisti. Pod naslovom Optimanlni prinos od radničkog rada nalaze se tri celine:

dragoljub jovanovic

1. deo: Nagrađivanje rada (sa poglavljima Primitivno nagrađivanje, Moderna nadnica, Udeo
radnika u dobiti i kapitalu i Dodaci na nadnicu);

2. deo: Organizacija i higijena rada (sa poglavljima Mehanizacija rada, Individualizacija rada, Smanjenje umora, Higijenski radni uslovi i prijatan rad);

3. deo: Moralno uzdizanje rada (sa poglavljima Moralni položaj radnika, Demokratizacija industrije i Školovanje radnika).

Autor se pri izradi služio raznolikim metodama i tehnikama istraživanja, koristio brojne izvore (uporedno-istorijska metoda, statistika, izveštaji fabričkih službi, inspekcije rada; publicistika i ankete o industrijskim odnosima, sve do analize sadržaja primarne i sekundarne naučne literature i štampe, čak i književnih dela…). U izradi svoje doktorske disertacije Dragoljub Jovanović se poziva na više od
640 bibliografskih jedinica, a u imenskom registru nalazi se više od 740 imena autora koji pripadaju različitim područjima nauke i literature, iz različitih zemalja, najviše sa anglosaksonskog geoprostora i Evrope (posebno iz Nemačke i Francuske).

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker