Gradska hronika

Instrukcije nadležnih organa za građane, trgovce, preduzetnike i firme

Kazne za fizička lica koje inspekcija zatekne u trgovinama bez maski

Ministarstvo rada donelo je novi pravilnik koji za cilj ima povećanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu. Nova pravila objavljena su i za firme, trgovine, a brojne inspekcije kontrolisaće sprovođenje svih mera koje su donete u cilju borbe protiv epidemije korona virusa.

Instrukcije za maloprodajne objekte

-Obaveza vlasnika ili zakupaca lokala je da istaknu na ulaznim vratima lokala obaveštenje da je obavezno nošenje maski prilikom boravka u maloprodajnim objektima.

-Ukoliko bilo koja inspekcija naiđe (sanitarna, komunalna, tržišna – ima ih oko 40-tak), ima pravo da napiše prijavu za fizičko lice koje je zatekla bez maske. Sanitarna inspekcija će za svako lice proslediti prijavu sudiji za prekršaje. To se odnosi i na zaposlene radnike u  maloprodajnim objektima. Neće biti kažnjeno odgovorno lice u pravnom licu, već svako fizičko lice koje bude zatečeno u zatvorenom prostoru bez zaštitne maske.

-Obaveza vlasnika ili zakupaca lokala jeste da ispoštuje sve ostale mere koje se odnose na dezinfekciju prostora i ruku, dezobarijere, do 2m razmaka između kupaca, itd. Ukoliko ne budu ispoštovane, inspekcije imaju pravo da napišu prekršajne prijave prema zakonu.

-Kаznеnе mеrе zа prаvnо licе, оdgоvоrnо licе u prаvnоm licu i fizičkо licе su dеfinisаnе u čl. 81 i 85.  Zаkоnа о zаštiti stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti ukоlikо nаdzirаni subјеkаt nе pоstupа pо prоpisimа, оdlukаmа ili nаrеdbаmа kоје dоnоsе nаdlеžni оrgаni u sklаdu sа оvim zаkоnоm, а kојimа sе оdrеđuјu mеrе zа zаštitu stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti.

-Član 81, tačka 9.,  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS, br. 68/20) glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako nе pоstupа pо prоpisimа, оdlukаmа ili nаrеdbаmа kоје dоnоsе nаdlеžni оrgаni u sklаdu sа оvim zаkоnоm, а kојimа sе оdrеđuјu mеrе zа zаštitu stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti.

–        Zа prеkršај utvrđеn u stаvu 1. оvоg člаnа, kаznićе sе i оdgоvоrnо licе u prаvnоm licu nоvčаnоm kаznоm оd 50.000 dо 150.000 dinаrа.

–        Zа prеkršај utvrđеn u stаvu 1. оvоg člаnа, kаznićе sе prеduzеtnik nоvčаnоm kаznоm оd 50.000 dо 150.000 dinаrа.

Novi pravilnik Ministarstva rada. Cilj – povećanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih

Ministarstvo rada donelo je i novi Pravilnik kojim se detaljno reguliše ponašanje poslodavaca u uslovima epidemije, odnosno bliže regulišu sve preventivne mere koje se tiču bezbednosti i zdravlja zaposlenih u firmama. Ovaj pravilnik stupiće na snagu 11. jula.

Prenosimo Pravilnik u celosti:

 

PRAVILNIK
o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
Predmet
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.
Obim primene
Član 2.
Ovaj pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad izuzev rada na terenu i rada od kuće.
Plan primene mera
Član 3.
Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.
Sadržina plana primene mera
Član 4.
Planom primene mera se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.
Plan primene mera obavezno sadrži:
1) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
2) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
3) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.
Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zaraznih bolesti
Član 5.
Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito sledećih:
1) pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti;
2) u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih;
3) sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora;
4) obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;
5) obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;
6) uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;
7) obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;
8) organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.
Poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito sledećih:
1) prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;
2) poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;
3) precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;
4) organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;
5) kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;
6) primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.
Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti
Član 6.
Poslodavac je dužan da u planu primene mera uredi obaveze i odgovornosti u vezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.
Proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.
Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu
Član 7.
Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a naročito:
1) učestvuje u izradi plana primene mera;
2) priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti;
3) kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosi poslodavac;
4) vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
5) sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.
Obaveze zaposlenog
Član 8.
Zaposleni je obavezan da:
1) sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;
2) namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;
3) dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;
4) ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
5) obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
6) pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;
7) pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;
8) u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;
9) sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.
Prelazna i završna odredba
Član 9.
Plan primene mera iz člana 3. ovog pravilnika poslodavci su dužni da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-00004/2020-01
U Beogradu, 29. juna 2020. godine
Ministar,
Zoran Đorđević, s.r.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker