Lokalna samouprava

Gradska uprava Pirot: Raspisan javni poziv za subvencionisanje boravka dece u privatnim vrtićima

 

Gradska uprava Pirot raspisala je javni konkurs za podnošenje zahteva za priznavanje prava dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice.Javni poziv prenosimo integralno. Reč je o meri koja postoji u gradovima poput Beograda, Novog Sada i drugim mestima širom zemlje.

 

Република Србија

Град Пирот

Градска управа Пирот

 

Дана: 12.06. 2023. године

П и р о т

На основу члана 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (”Службени лист града Ниша” број 94/22) и члана 4.Одлукe о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (”Службени лист града Ниша” број 1/23, 6/23, 22/23 и 39/23), Градска управаПирот расписује

Ј А В Н И П О З И В

за подношење захтева за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице

I

Позивају се родитељи, старатељи, усвојитељи или хранитељи (у даљем тексту: родитељи) деце којанису уписана, односно примљена у ПУЧика Јова Змај“ у Пироту и налазе се на Листи чекања ПУ „Чика Јова Змај“, као и родитељи деце за коју није поднет захтев за упис у ПУ „Чика Јова Змај“, а родитељиисказују потребу и жељу да дете борави у Приватној предшколској установи, да Градској управи, Одељењу за ванпривредне делатности, поднесу захтев за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2023/2024. годину (у даљем тексту: Захтев).

II

Јавни позив се расписује за 51 место, за целодневни боравак деце свих узраста.

Број родитеља који ће остварити право зависиће од броја слободних места у Приватној предшколској установи, а предност ће имати родитељи за децу која се налазе на Листи чекања ПУ „Чика Јова Змај“.

III

Родитељи деце која су на Листи чекања ПУ „Чика Јова Змај“ подносе само захтев.

Родитељи деце која нису на Листи чекања ПУ „Чика Јова Змај“ уз захтев из става 1. овог члана, достављају: обавезну документацију, као и додатну документацију која зависи од статуса родитеља и/или детета.

Као обавезна документација доставља се: – Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, Доказ о радно – правном статусу родитеља, Доказ о оствареним примањима родитеља.

IV

Документа којима се доказује радно – правни статус родитеља:

1. за запослене родитеље: – потврда или други документ о радном односу код послодавца

2. за незапослене родитеље: – извод са евиденције Националне службе за запошљавање,

3. за уметнике: – решење из Пореске управе о утврђеној основици или потврда из Фонда ПИО

4. за студенте (лица уписана на први, други и трећи степен студија у складу са Законом о високом образовању („‟Службени гласник РС” 88/17 ) и лица одређена чланом 148. Закона о високом образовању („‟Службени гласник РС” 88/17 ) ) потврда о студирању (за текућу годину),

5. за пољопривреднике – уверење о оствареним приходима од пољопривреде издата од Пореске управе или уверење издато од Фонда ПИО,

6. за предузетнике – уверење о оствареним приходима од самосталне делатности

7. за родитеље запослене у иностранству – потврда о запослењу коју је оверио судски тумач,

8. за пензионере – решење или потврда из Фонда ПИО,

9. за остале родитеље који не припадају ни једној од наведених категорија – документација којом доказује свој статус (уверење или потврда Фонда ПИО да се не води у матичну евиденцију Фонда ПИО и сл.).

V

Под доказима о оствареним примањима родитеља подразумевају се докази за:

– зараду остварену код послодавца – потврда о заради за последњи квартал претходне године – X, XI и XII месец претходне године;

– приходе од пољопривреде и шумарства – уверење о оствареним приходима од пољопривреде издато од Пореске управе;

– приходе од самосталне делатности – уверење из Пореске управе о приходима за последњи квартал претходне године – X,XI и XII, месец претходне године или потврду о оствареним примањима уколико сам уплаћује порезе и доприносе;

– приходе по основу пензије и инвалиднине – последњи чек ;

– приходе остварене од зараде родитеља који је /су у инстранству – документ о висини прихода оверен од стране судског тумача;

– друге приходе којима се могу утврдити примања родитеља – документа којима се може утврдити висина прихода.

VI

Документа која се као додатна достављају уз захтев и којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група :

1. за самохране родитеље (разведени родитељи, родитељи чији је развод у току или родитељи из ванбрачне заједнице која је престала, родитељи деце чији је други родитељ преминуо, проглашен за несталог, неутврђен, потпуно лишен родитељског права или пословне способности и сл. ) – фотокопија акта надлежног органа о самосталном вршењу родитељског права (пресуда суда или решење органа старатељства, извод из књиге умрлих и сл.);

2. за децу без родитељског старања, децу у хранитељским породицама, усвојену децу, децу на старатељству: – акт надлежног органа старатељства и мишљење са предлогом, односно препорукомЦентра за социјални рад;

3. за децу са сметњама у психофизичком развоју: – лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју;

4. за тешко оболелу децу : – лекарска документација којом се доказује здравствено стање детета;

5. за тешко оболеле родитеље/ рођену браћу и сестре који су тешко оболели или имају сметње у психофизичком развоју: – лекарска документација којом се доказује здравствено стање или сметње у психофизичком развоју;

6. за родитеље ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом – акт надлежног органа о инвалидитету ;

7. за децу / породицу која користе неки облик социјалне заштите – акт надлежног органа о коришћењу права на сталну новчану помоћ, туђу негу и помоћ или препорука Центра за социјални рад;

8. за децу/родитеља жртве породичног насиља – акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком;

9. за децу чији је родитељ на издржавању затворске казне – потврда надлежног затвора о издржавању безусловне казне затвора у трајању дужем од шест (6) месеци;

10. за децу из нестимулативних средина – акт надлежног Центра за социјални рад; 11. за остале осетљиве категорије – акт надлежног Центра за социјални рад .

VII

Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници града Пирота:www.pirot.rs (у делу Конкурси и јавни позиви) и у Услужном центру Градске управе. Попуњен захтев са очитаном личном картом подносиоца захтева или са фотокопијом личне карте (у случају када је лична карта без чипа), уз захтевану документацију предаје се на шалтерима 17 и 18 Услужног центра, у периоду од 12.06.2023. до 23.06.2023. године.

Додатне информације могу се добити на телефон 010/305 513.

Начелник Градске управе

Саша Јовановић

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker