Oglasi

Galenika A.D. prodaje proizvodni pogon u Babušnici, bivšu FPM Agromehaniku

GALENIKA A.D. BEOGRAD,Beograd, Batajnički drum bb

OGLAŠAVA

Prodaju nepokretne imovine

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nepokretnost u Babušnici koja je u vlasništvu Galenike a.d. Beograd, Batajnički drum bb, MB: 07726325, PIB: 100001038, a što prestavlja fabrički pogon nekadašnje fabrike FPM Agromehanika Boljevac-proizvodni pogon Babušnica, koju čini zemljište površine 8109 m2, na adresi Živojina Nikolića Brke br.53, br. parcele 851/1, Katastarska opština Babušnica i 7 objekata i to glavne fabričke hale,skladišta materijala, trafostanice i 3 pomoćna objekta i portirnice, sve na kat.parceli br. 851/1 KO Babušnica, na adresi Živojina Nikolića Brke br.53, Katastarska opština Babušnica, sve upisano u list nepokretnosti br. 390 Katastarska opština Babušnica.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju nepokretnost na osnovu iskazanog interesovanja a u prethodnom dogovoru sa Galenikom a.d. Beograd.

Zainteresovana lica radi dobijanja dodatnih informacija i obaveštenja mogu se obratiti Galenici a.d. Beograd na email: [email protected], i broj telefona 060/2200370 i 011/3071380 radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.

USLOVI  PRODAJE

Prodaje se vrši u postupku prikupljanja pisanih zatvorenih ponuda, a nepokretnost se prodaje u „viđenom stanju“, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Ukoliko Prodavac smatra da je bilo koja od pristiglih ponuda prihvatljiva sa stanovista Prodavca, konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pisanih ponuda.

Kupoprodajna cena nepokretnosti utvrđena u visini najpovoljnije ponude uplatiće se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na račun Galenike a.d. Beograd.

Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana obaveštenja kupca da je njegova ponuda prihvaćena. Rok za obaveštenje kupca da je njegova ponuda prihvaćena je najkasnije do 01.11.2021.godine.

Troškovi potvrde ugovora i prenosa vlasništva padaju na teret Kupca.

Celokupan postupak prodaje uslovljen je pribavljanjem Odluke/Saglasnosti Nadzornog odbora Galenike a.d. Beograd.

USLOVI  PRIJAVLJIVANJA

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja, u skladu sa propisima Republike Srbije, dostave ispunjen i potpisan formular.

Propisani formular moguće je dobiti bez naknade, elektronskim putem, od strane Galenike a.d Beograd (email:[email protected]).

Uredna i potpuna pismena ponuda mora da sadrži:

  • Visinu ponuđene kupoprodajne cene izražene u EUR.

Ponude se dostavljaju na adresu Batajnički drum bb, Beograd-Zemun, najkasnije do 15.10.2021. Godine, do 16:00 časova, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: „Ponuda za kupovinu nepokretnosti na adresi Živojina Nikolića Brke br.53- NE OTVARATI“.

Ako je ponuda poslata poštom, dan predaje pošti, isključivo preporučenom poštom, smatra se kao dan predaje  Galenika a.d. Beograd, pod uslovom da je pošiljka stigla u Galenika a.d. Beograd do dana otvaranja ponuda.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u EUR ili je data opisno, uslovno i neprecizno  neće se razmatrati.

Prodavac zadržava pravo da odustane od postupka iz razloga neodgovarajućih, nepotpunih li ekonomski neprihvatljivih ponuda dobijenih po Javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, kao ni da proda nepokrentnost po uslovima iz dobijenih ponuda.

Prodavac neće snositi nikakavu odgovornost niti bitan dužan da nadoknadi štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, pri čemu ponuđena kupoprodajna cena mora da bude jednaka ili veća od minimalne ponuđene cene od ostalih ponuđača.

Otvaranje prispelih ponuda, nejavno, vršiće nadležni organ Galenike a.d. Beograd u prostorijama Galenika a.d. Beograd.

Uslovi za sprovođenje postupka razmatranja pisanih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.

Nadležni organ Galenike a.d. Beograd utvrđuje redosled važećih ponuda. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu, Galenika a.d. Beograd će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos kupoprodajne cene da u roku od dva dana od dana prijema poziva dostave novu pisanu zatvorenu ponudu, a koje će Galenika a.d. Beograd otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđači u roku od dva dana ne dostave novu ponudu, Galenika a.d. Beograd će ponovo raspisati Javni oglas, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnom kupoprodajnom cenom, Galenika a.d. Beograd će pozvati ponuđače da ponovo dostave novu ponudu, sve dok jedan Ponuđač ne ponudi višu cenu.

Najpovoljniji ponuda biće dostavljena na saglasnost nadležnom organu upravljanja, koji je dužan da u roku od 15 radnih dana odluči o izabranoj ponudi.

Kupac će biti obavešten najkasnije 01.11.2021. godine o prihvatanju ponude, odnosno donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Po dobijenoj Odluci/Saglasnosti Nadzornog odbora Galenike a.d. Beograd, pristupiće se potpisivanju Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Ovaj oglas se objavljuje na sajtu Galenike a.d. Beograd, na portalu Pirotske vesti i sajtu Halo oglasi.

GALENIKA A.D. BEOGRAD

Generalni direktor

Ricardo Vian Marques

 

Poslovni oglas

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker