Lokalna samouprava

Strategija za mlade – Dokument javne politike za unapređenje kvaliteta života mladih


Članovi Gradskog veća razmatrali su Odluku o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Pirota za period od 2023. do 2028. godine i Akcioni plan za njenu realizaciju. Reč je o dokumentu javne politike kojim se na celovit način utvrđuju strateški pravci delovanja u oblasti omladinske politike i brige o mladima. Cilj strategije je da, pored ostalog, definiše prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih, da utvrdi lokalnu omladinsku politiku kao set strateških mera koje povezuju različite oblasti života mladih, a usmerene su na unapređenje kvaliteta života.

Zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić, podsetio je da je Pirot još 2009. godine krenuo sa sistemskom organizacijom omladinske politike. Od tada do danas mnogo toga je urađeno za mlade kroz Kancelariju za mlade, ZIP centar i na drugi način u saradnji sa institucijama, nevladinim organizacijama, ali na čelu sa gradom Pirotom.

“Ovo je dobar trenutak da ovim strateškim dokumentom definišemo prioritete koji su važni za razvoj mladih ljudi koji žive u Pirotu, ali i za ostanak Piroćanki i Piroćanaca nakon svog školovanja. Angažovaćemo Regionalnu agenciju JUG i, na osnovu članstva u njoj, iskoristiti pravo da koristimo njihove usluge administrativnog upravljanja ovim procesom. Gradonačelnik će imenovati određeni tim iz različitih oblasti, iz prosvete, sporta, Policijske uprave, Doma zdravlja, Bolnice, Centra za socijalni rad, nevladinih organizacija i tako dalje. Strategiju treba da prati Akcioni plan i određeni budžet. Ta strategija će biti usklađena sa Nacionalnom strategijom za mlade čiju je izradu koordinisalo Ministarstvo omladine i sporta. Za ostvarivanje Omladinske politike u gradu Pirotu se izdvajaju veoma ozbiljna sredstva, ali kroz različite budžetske linije i programe i nadam se da ćemo već u martu imati predlog Strategije i da pred odbornicima Skupštine grada zatražimo saglasnost za njeno usvajanje” – rekao je, pored ostalog, Colić.

Pored Koordinacionog tima formiraće se i tematske radne grupe za pojedine oblasti omladinske politike koje će činiti predstavnici Gradske uprave, stručnjaci angažovani u administraciji, ustanovama i organizacijama civilnog društva.

Zadaci tematskih radnih grupa biće izrada analize postojećeg stanja sa preporukama, definisanje predloga opštih i posebnih ciljeva, opcija za ostvarivanje postavljenih ciljeva, izrada analize efekata predloženih opcija i definisanje predloga optimalne opcije za ostvarivanje postavljenih ciljeva – definisanje mera, njihovih nosilaca i pokazatelja rezultata.

Tokom čitavog procesa rada izrade Strategije biće sprovođene konsultacije primenom različitih tehnika (fokus grupe, panel, anketa, prikupljanje pisanih komentara) na kojima će se usaglašavati predložena rešenja.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker