Lokalna samouprava

Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju

Usled primetnog pada broja učenika i učenica sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koji nakon završene osnovne škole ne nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje, kao i njihovog minimalnog uključivanja u svet rada onih koji završe srednje ili više obrazovanje, projekat „Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“  ima za cilj da osnaži decu koja pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2, njihove nastavnike i roditelje kako bi se omogućili sveobuhvatni uslovi za nastavak njihovog obrazovanja kao i zapošljavanje. Projekat sprovodi Grad Pirot u saradnji sa Udruženjem građana „Vizija“ Pirot i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Pirot.

U cilju  stvaranja uslova za pružanje kontinuirane podrške roditeljima i deci koja pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2, projektom je predviđeno  formiranje Multidisciplinarnog tima u okviru gradskog „Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“. Multidisciplinarni tim će biti savetodavna podrška roditeljima i učenicima sa invaliditetom i smetnjama u razvoju tokom njihovog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, sa ciljem podsticanja njihove socijalizacije i jačanja mehanizama i mera podrške inkluzivnom pristupu u obrazovanju, koji su od izuzetne važnosti kao mera podrške sprečavanju osipanja učenika  iz obrazovnog sistema.

Pored roditelja i učenika osnovnih i srednjih škola koji pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2 kao direktnih korisnika, projekat je usmeren i na osnaživanje nastavnika koji imaju ključnu ulogu u kreiranju inkluzivne sredine u školama, kroz organizovanje okruglih stolova sa ciljem razmene primera dobre prakse u radu i podizanja njihovih kapaciteta kroz aktivnosti profesionalne edukacije.

Danijela Antić, sekretar Servisa izjavila je da će rad Servisa biti prepoznat lokalnim strateškim dokumentima i to izradom novog planskog lokalnog dokumenta za decu i mlade, usaglašenih sa Zakonom o planskom sistemu, dok će projekat doprineti jačanju partnerstava ključnih lokalnih aktera koji će kroz buduće zajedničke aktivnosti doprineti uključivanju dece i mladih  sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u svakodnevni život lokalne sredine.

“Osnovni zadatak Servisa je praćenje učenika koji pohađaju školu po programima IOP-1 i IOP-2,  da prati i savetuje te učenike i njihove roditelje, razgovara sa njima, a po potrebi da bude veza i sa Centrom za socijalni rad i osnovnim i srednjim školama”, izjavila je Danijela.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker