Lokalna samouprava

Priznanja Sveti Sava za prosvetare

Na osnovu Odluke o priznanjima „Sveti Sava“ za postignute rezultate  u oblasti obrazovanja, Komisija za dodelu  priznanja „Sveti Sava“ daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Odlukom o priznanjima „Sveti Sava“, za postignute rezultate  u vaspitno obrazovnom radu u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju za 2016. godinu, utvrđena su  priznanja, uslovi, i način njihovog dodeljivanja kao i prava koja nosiocima ovih priznanja pripadaju.


Nagrada se dodeljuju u vidu priznanja :
„Sveti Sava“ sa zlatnikom , 

„Sveti Sava“ sa srebrnjakom,

Diploma 
Predlog  za dodelu priznanja „Sveti Sava“ mogu podneti predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj“, osnovne i srednje  škole sa teritorije grada Pirota i strukovna udruženja prosvetnih radnika. 
Predlozi se podnose u pisanoj formi i treba da sadrže sveobuhvatno obrazloženje o predloženom kandidatu. Verodostojnost podataka potvrđuje i overava direktor škole ili ustanove svojim potpisom i pečatom.

Podneta dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Formulari za podnošenje predloga se pruzimaju u Gradskoj upravi Pirot kod sekretara Komisije ( kancelarija br.12 ) .

Rok i način dostavljanja predloga :
Obrazloženi predlozi, sa odgovarajućim prilozima (  fotokopije ) za dodelu priznanja „Sveti Sava“ se podnose  u zatvorenoj koverti Komisiji za dodelu priznanja „Sveti Sava“sa naznakom  „Komisija za dodelu priznanja „Sveti Sava“ ,od 01.12. 2016. do 30.12.2016. god.  na adresu :
Grad Pirot – Komisija za dodelu priznanja „Sveti Sava“

ul.Srpskih vladara br. 82 Pirot, za Sašu Igića.
Nepotpuni predlozi i predlozi sa nepotpunom dokumentacijom  se neće razmatrati.

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker