Gradska hronika

Kontrolisane štamparije i fotokopirnice

Inspekcija rada je  izvršila pojačane inspekcijske nadzore u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu na celoj teritoriji Republike Srbije kod poslodavaca čija je delatnost štampanje i fotokopiranje. Inspekcijski nadzori su izvršeni u 407 štamparija i fotokopirnica. Ova akcija sprovedena je i u Pirotskom okrugu.

Prilikom inspekcijskih nadzora, inspektori rada su od ukupno 1.600 lica zatečenih na radu, utvrdili da je 212 lica radilo ”na crno”, odnosno da sa tim licima poslodavci nisu zaključili ugovore o radu i nisu ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje. 

Najdrastičnije kršenje Zakona o radu utvrđeno je u jednoj štampariji na Novom Beogradu u kojoj je, od ukupno 162 zatečena lica, čak 82 lica radilo ”na crno”. 

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, inspektori rada su doneli rešenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i naložili su poslodavcima zasnivanje radnog odnosa sa zatečenim licima na radu ”na crno”. 

Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori rada su podneli 29 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podneli 11 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica, odnosno protiv preduzetnika. Takođe, zbog utvrđenih prekršaja za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, inspektori su izdali i 6 prekršajnih naloga.

Inspekcija rada je donela 99 rešenja sa nalozima za otklanjanje utvrđenih nedostataka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji su se uglavnom odnosili na ispitivanje električnih instalacija, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, donošenje, odnosno dopunu akta o proceni rizika na radnim mestima u radnoj okolini, pregled i proveru od strane pravnog lica sa licencom opreme za rad koja je data zaposlenima na upotrebu, ispitivanje uslova radne okoline od strane pravnog lica sa licencom, izdavanje na upotrebu sredstava za ličnu zaštitu na radu u skladu sa aktom o proceni rizika, organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Takođe, inspekcija rada je donela i 16 rešenja o zabrani rada na radnom mestu zbog neosposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, kao i zbog toga što se zaposleni nisu podvrgli lekarskom pregledu u propisanom roku. 

Inspektori rada su doneli i 49 rešenja kojima je, pored ostalog, naloženo poslodavcima da zasnuju radni odnos sa radno angažovanim licem, utvrde odmor u toku rada i raspored rada u nedelji. 

Takođe, inspekcijskim nadzorima su otkrivene i 3 fotokopirnice, u kojima su zatečena 3 radno angažovana lica, a u kojima se obavlja neregistrovana delatnost fotokopiranja.

Inspektori rada su odmah doneli 3 rešenja, kojima su neregistrovanim subjektima naložili da bez odlaganja pokrenu propisani postupak za upis u odgovarajući registar i zabranili su im dalje obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti do ispunjenja za to propisanih uslova.

Inspektori rada će kontrolisati izvršenje donetih rešenja i ukoliko se utvrdi da neregistrovani subjekti nisu postupili po rešenju i da su nastavili sa neregistrovanim radom, inspektori rada će protiv istih podneti zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Imajući u vidu broj lica koja inspekcija rada prilikom pojačanih inspekcijskih nadzora zatiče na radu ”na crno”, kao i činjenicu da sa najvećim brojem tih lica poslodavci, odmah nakon nadzora zaključuju ugovor o radu i prijavljuju ih na obavezno socijalno osiguranje, što je i prevashodni cilj inspekcije rada, Inspektorat za rad će i u predstojećem periodu nastaviti sa organizovnjem vanrednih, pojačanih inspekcijskih nadzora na celoj teritoriji Republike Srbije.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker