Lokalna samouprava

JAVNI POZIV – Podnošenje zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u privatnom vrtiću

Gradska uprava Pirot objavila je Javni poziv za podnošenje zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice.  Poziv je upućen  roditeljima, starateljima, usvojiteljima  ili hraniteljima  dece koja nisu upisana, odnosno primljena u PU „Čika Jova Zmaj“ u Pirotu, a za koju su podneti zahtevi za prijem za radnu 2022. / 2023. godinu, kao i roditeljima dece koja su upisana u javnu predškolsku ustanovu, a roditelji iskazuju želju da deca nastave boravak u Privatnoj predškolskoj ustanovi da Gradskoj upravi, Odeljenju za vanprivredne delatnosti, podnesu zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice. Javni poziv  je otvoren  do 20.01.2023. godine.

Република Србија
Град Пирот
Градска управа Пирот
Број: 60-04/2023
Дана: 10. 01. 2023. године
П и р о т

На основу члана 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (”Службени лист града Ниша” број 94/2022) и члана 4. Одлукe Градског већа града Пирота о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице II бр. 06/119-22 од 30.12.2022. године, Градска управа Пирот расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за подношење захтева за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице

I Позивају се родитељи, старатељи, усвојитељи или хранитељи (у даљем тексту: родитељи) деце која нису уписана, односно примљена у ПУ „Чика Јова Змај“ у Пироту, а за коју су поднети захтеви за пријем за радну 2022. / 2023. годину, као и родитељи деце која су уписана у јавну предшколску установу, а родитељи исказују жељу да деца наставе боравак у Приватној предшколској установи да Градској управи, Одељењу за ванпривредне делатности, поднесу захтев за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, а до 31.08.2023. године (у даљем тексту: Захтев).

II Јавни позив се расписује за следећи број места по васпитним групама:
Јасле – три васпитне групе – 56 детета узраста од шест месеци до две и по године
Млађа васпитна група – 24 детета узраста од две и по до три и по године
Средња васпитна група – 24 детета узраста од три и по до четири и по године
Старија васпитна групаа – 24 детета узраста од четири и по до пет и по године
ППП група – 26 детета узраста од пет и по до шест и по године
Број родитеља који ће остварити право завиисиће од броја слободних места у Приватној предшколској установи.

III Уз захтев из става 1. овог члана, доставља се: обавезна документација, као и додатна документација која зависи од статуса родитеља и/или детета. Као обавезна документација доставља се: – Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, – Доказ о радно – правном статусу родитеља, – Доказ о оствареним примањима родитеља.

IV Документа којима се доказује радно – правни статус родитеља:
1. за запослене родитеље: – потврда или други документ о радном односу код послодавца
2. за незапослене родитеље: – извод са евиденције Националне службе за запошљавање,
3. за уметнике: – решење из Пореске управе о утврђеној основици или потврда из Фонда ПИО
4. за студенте (лица уписана на први, други и трећи степен студија у складу са Законом о високом образовању („‟Службени гласник РС” 88/17 ) и лица одређена чланом 148. Закона о високом образовању („‟Службени гласник РС” 88/17 ) ) – потврда о студирању (за текућу годину),
5. за пољопривреднике – уверење о оствареним приходима од пољопривреде издата од Пореске управе или уверење издато од Фонда ПИО,
6. за предузетнике – уверење о оствареним приходима од самосталне делатности
7. за родитеље запослене у иностранству – потврда о запослењу коју је оверио судски тумач,
8. за пензионере – решење или потврда из Фонда ПИО,
9. за остале родитеље који не припадају ни једној од наведених категорија – документација којом доказује свој статус (уверење или потврда Фонда ПИО да се не води у матичну евиденцију Фонда ПИО и сл.).

V Под доказима о оствареним примањима родитеља подразумевају се докази за:
– зараду остварену код послодавца – потврда о заради за последњи квартал претходне године – X, XI и XII месец претходне године;
– приходе од пољопривреде и шумарства – уверење о оствареним приходима од пољопривреде издато од Пореске управе;
– приходе од самосталне делатности – уверење из Пореске управе о приходима за последњи квартал претходне године – X,XI и XII, месец претходне године или потврду о оствареним примањима уколико сам уплаћује порезе и доприносе;
– приходе по основу пензије и инвалиднине – последњи чек ;
– приходе остварене од зараде родитеља који је /су у инстранству – документ о висини прихода оверен од стране судског тумача;
– друге приходе којима се могу утврдити примања родитеља – документа којима се може утврдити висина прихода.

VI Документа која се као додатна достављају уз захтев и којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група :

1. за самохране родитеље (разведени родитељи, родитељи чији је развод у току или родитељи из ванбрачне заједнице која је престала, родитељи деце чији је други родитељ преминуо, проглашен за несталог, неутврђен, потпуно лишен родитељског права или пословне способности и сл. ) – фотокопија акта надлежног органа о самосталном вршењу родитељског права (пресуда суда или решење органа старатељства, извод из књиге умрлих и сл.);
2. за децу без родитељског старања, децу у хранитељским породицама, усвојену децу, децу на старатељству: – акт надлежног органа старатељства и мишљење са предлогом, односно препоруком Центра за социјални рад;
3. за децу са сметњама у психофизичком развоју: – лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју;
4. за тешко оболелу децу : – лекарска документација којом се доказује здравствено стање детета;
5. за тешко оболеле родитеље/ рођену браћу и сестре који су тешко оболели или имају сметње у психофизичком развоју: – лекарска документација којом се доказује здравствено стање или сметње у психофизичком развоју;
6. за родитеље ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом – акт надлежног органа о инвалидитету ;
7. за децу / породицу која користе неки облик социјалне заштите – акт надлежног органа о коришћењу права на сталну новчану помоћ, туђу негу и помоћ или препорука Центра за социјални рад;
8. за децу/родитеља жртве породичног насиља – акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком;
9. за децу чији је родитељ на издржавању затворске казне – потврда надлежног затвора о издржавању безусловне казне затвора у трајању дужем од шест (6) месеци;
10. за децу из нестимулативних средина – акт надлежног Центра за социјални рад; 11. за остале осетљиве категорије – акт надлежног Центра за социјални рад .

VII Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници града Пирота: www.pirot.rs и у Услужном центру Градске управе . Попуњен захтев са очитаном личном картом подносиоца захтева или са фотокопијом личне карте (у случају када је лична карта без чипа), уз захтевану документацију предаје се на шалтерима 17 и 18 Услужног центра, у периоду од 10.01.2023. до 20.01.2023. године. Додатне информације могу се добити на телефон 010/305 513.

Начелник Градске управе
Саша Јовановић

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker