Gradska hronika

Januarski račun za grejanje na odloženo do kraja aprila

​                                                                             

             Na osnovu člana 41.Statuta JKP,,Gradska toplana ,, Pirot (Sl.list grada Niša br.137 od 01.12.2017 godine )  , čl.15.i čl.35. Poslovnika o radu  Nadzornog odbora JKP,,Gradska toplana ,, Pirot , del.br.7175/16 od 29.12.2016 godine  , Nadzorni  odbor  na  održanoj  sednici dana  
O  D  L  U  K  U

 1.    DA se tarifnim kupcima   toplotne energije kod kojih se obračun toplotne energije vrši  po utrošku u skladu sa Tarifnim sistemom za obračun toplotne energije za tarifne kupce  ( Sl.list grada Niša  br.60 od 17.07.2013 godine ), odobrava  da   fakturisani račun za januar  ( 01)2017  godine izmire   u više rata, zaključno sa 30.04.2017 godine  bez obračunavanja  zatezne  kamate .
2. Ova Odluka  se ne primenjuje na kupce kojima se obračun toplotne energije fakturiše  paušalno po m2-po usvojenim cenama od strane osnivača .
O b r a z l o ž e nj e
              Imajući u vidu veoma niske temerature u januaru mesecu  2017 godine  i činjenice da je tarifnim kupcima kod kojih se obračun toplotne energije vrši  po utrošku  u ovom mesecu očitana potrošnja  toplotne energije bila veća od uobičajene  , što je uticalo i na visnu računa –varijabilnog dela  januarskog računa, a na predlog direktora  , Nadzorni odbor je doneo Odluku kako glasi u dispozitivu.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker