Lokalna samouprava

Grad Pirot: Ogromne uštede zbog novog načina funkcionisanja sistema javne rasvet kroz javno-privatno partnerstvo

Povodom informacija koje su iznete u vezi realizacije Projekta JPP za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota, Gradska uprava u cilju celovitog informisanja daje sledeće obaveštenje.
• Na dan 1.1.2018. sistem JO Grada Pirota obuhvatao 6451 svetiljki. Od ovog broja 312 su bile LED ili dekorativne svetiljke a ostatak svetiljke Hg i Na visokog pritiska koje su imale veliku potrošnju energije i predstavljale potencijalnu opasnost za životnu okolinu (živa – Hg).

 

Potrošnja svih svetiljki je iznosila 3.795.746 kWh el. energije na godišnjem nivou. Za el.energiju plaćeno je 39.247.658 RSD a održavanje sistema je koštalo 7.000.000 RSD te je ukupan trošak celog sistema iznosio godišnje 46.247.658 RSD pri ceni struje od 7,57 RSD/kWh.
• U cilju smanjenja potrošnje energije, troškova kao i unapređenja kvaliteta, odlučeno je da se krene u projekat rekonstrukcije koji bi obuhvatao ugradnju novih LED svetiljki. Radi odabira optimalnog načina rekonstrukcije Grad Pirot je od Evropske banke za obnovu i razvoj, dobio pomoć u vidu angažovanja nezavisnih stručnjaka sa zadatkom sagledavanja stanja i predlaganja rešenja.
• Urađena tehnička procena je govorila da bi vrednost investicije koja bi obuhvatila
samo zamenu svetiljki iznosila oko 1.400.000 evra.
• Analiziran je način finansiranja i sagledana su tri modela
– Finansiranje iz budžeta – Iznos investicije bi bio oko 8% ukupnog budžeta grada, trošak održavanja i trošak zamene neispravnih svetiljki posle garantnog roka (2 god.) snosio bi grad.
– Finansiranje iz kredita – Vrednost investicije bi bila uvećana zbog kamate a trošak održavanja i trošak zamene neispravnih svetiljki posle garantnog roka (2 god.)
snosio bi grad.
– Finansiranje kroz model JPP
Privatni partner finansira celu investiciju, trošak održavanja i trošak zamene neispravnih sijalica za sve vreme trajanja ugovora (12 godina). Privatni partner garantuje uštedu u električnoj energiji kao i ispravnost
funkcionisanja sistema. Period trajanja ugovora bi bio 12 godina i grad bi na mesečnom nivou plaćao utrošenu el. energiju i naknadu privatnom partneru. Odvajanja grada u prvoj godini bi bila manja za 11% nego što su bila u baznoj godini. Kroz trajanje ugovora na visinu odvajanja grada uticali bi samo povećanje cena el. energije i stopa inflacija.
• Na osnovu urađenih analiza, iskustva u zemljama EU gde je JPP široko prihvaćen način realizacije investicija, pozitivnog iskustva drugih gradova u zemlji kao i pozitivnog iskustva koje sam Grad ima u realizaciji JPP za zagrevanje 4 škola, od strane EBRD-a u svojstvu konsultanta predloženo da se ovaj projekat realizuje u formi JPP. Stoga je u skladu sa odredbama zakona Skupština grada donela odluku da se krene u realizaciju rekonstrukcije sistema JO kroz JPP. U postupku realizacije izrađena je studija, predlog
projekta, dobijena saglasnost Komisije za JPP Vlade Srbije i sprovedena javna nabavka za odabir privatnog partnera.
• Kako je u periodu od popisa svetiljki i izrade studije i početka realizacije povećan broj svetiljki u sistemu JO odlučeno je da ugovoreni definisan broj od 6139 svetiljki ugrade na mernim mestima koje obuhvataju gradsko naselje sa 32 sela.
• Realizacija ugovora je počela januara 2021. godine a period garantovanja (kada je grad počeo da plaća naknadu 1.6.2022.)
• Rezultati za prvu godinu garantovanja (od 1.6.2022. do 31.5.2023.) Potrošnja el. energije u delu obuhvata JPP je bila 838.554 kWh (oko 76% manja u odnosu na referentnu godinu) a trošak 17.522.163 RSD (oko 53% manji) pri znatno višoj ceni el. energije (i do 18,909 RSD / kWh).
Godišnja naknada koja je isplaćena Privantnom partneru je iznosila 326.865 evra (oko
38.570.140 RSD) te je ukupni trošak Grada iznosio 56.092.303 RSD.
U slučaju da nije sproveden JPP za period prve godine garantovanja, trošak za el.
energiju bi iznosio 83.309.535 RSD, trošak održavanja 7.000.000 RSD što je ukupno
90.309.535 RSD.
Ušteda u prvoj godini garantovanja je iznosila 34.217.232 RSD.
Kako je ušteda počela da se generiše od trenutka postavljanja prve svetiljke (jula 2021) a naknada privatnom partneru da se plaća tek od početka perioda garantovanja (1.6.2022) i po tom osnovu su ostvarene dodatne uštede. Procena ušteda za period jul 2021. (kada je počeo period implementacije) – jun 2023. (kada je završena prva godina garantovanja) iznosi oko 57.382.630 RSD.
U cilju daljeg razvoja sistema JO a u skladu sa potrebama građana, u toku 2022. sistem je proširen novim LED svetiljkama i to: na putu između sela Temska i manastira Seti Đorđe, na putu od pružnog prelaza Božurato do magistralnog puta i u ulici Kavak. Ove godine je planirano i u toku je proširenje mreže u delu Starog Tigrovog naselja, delu naselja Đeram, putu od naselja Prčavac do Prihvatnog centara na 4. kilometru, u selu Gnjilan od škole do crkve, selu Trnjana i na još nekoliko lokacija u gradu i selima. Na osnovu iznetog je evidentno da je rekonstrukcija sistema JO na teritoriji Grada imajući u vidu način njene realizacije, tehničkog rešenja kao i vremena realizacije dala veliki efakat koji se ogleda u smanjenju potrošnje energije, povećanja kvaliteta i smanjenja troškova.

 

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker